Oblicza Duchowości – 3.10.2013

W studio NTV gościmy Marię i Wiktora Wedlerów, twórców Autorskiej Muzyki Filmowej.O ich drodze  muzycznej, zainteresowaniach i pracy rozmawia Krystyna Maciąg. Na koniec programu jako ilustracje do rozmowy pokazujemy dwa autorskie teledyski z muzyką Wedlerów.

Rozmowa z Renata Kapelińską, architektem wnętrz, a także specjalistą Feng Shui i Wastu. W rozmowie z Januszem Zagórskim okazuje się, że wiedza praktyczna i zainteresowania pani Renaty są znacznie szersze niż wynikało to z założeń rozmowy.

W programie przygotowanym przez Alexa Berdowicza z „PorozmawiajmyTV” dwie rozmowy z Shanti Mark R. Koppikarem. Pierwsza nosi tytuł „Spotkanie z prawdą”, a druga „Nikogo tutaj nie ma”

Shanti Mark R. Kop­pi­kar jest duchowym nauczycielem i dyplomowanym psychobiologiem. Łączy osią­gnię­cia (metody) nowo­cze­snej nauki Zachodu z sięgającą kilku tysięcy lat wie­dzą Wschodu. Łączy przy tym wie­dzę pism wedyjskich Indii, przede wszyst­kim Adwa­itę-Wedantę (nauka nie­dwo­isto­ści) z wewnętrz­nymi praw­dami chrze­śc­jań­stwa, bud­dy­zmu, islamu, tao­izmu i innych tra­dy­cyj­nych wie­rzeń i przed­sta­wia to w swoich indy­wi­du­al­nych sesjach gru­po­wych, satsangach.

Jego tera­peu­tyczna praca z klien­tem w każ­dym wieku, ze wszyst­kich grup zawo­do­wych bazuje tym samym na holi­stycz­nym, mię­dzy­kul­tu­ro­wym trans­per­so­nal­nym podej­ściu. Shanti pomaga zarówno w prak­tycz­nych pro­ble­mach życia codzien­nego jak i w tema­tach ducho­wych czło­wieka. Jest człon­kiem indyj­skiej dyna­stii rodzin­nej brami­nów: Chi­tra­pur Sara­swat, która przez tysiące lat chro­niła i prze­ka­zy­wała potom­no­ści duchową wie­dzę Indii. Wywo­dzi się tym samym ze spraw­dzo­nej linii rodo­wo­do­wej „Riszi” (san­skryt: jasno­widz, mędrzec), która była auto­rem pism wedyj­skich, i z któ­rego też pocho­dzi np. Ajur­weda, Joga, Adwaita-Wedanta. Tym samym jest on jed­nym z naj­bar­dziej auten­tycz­nych nauczy­cieli Joga i Adwa­ity na Zachodzie.

Mark Kop­pi­kar otrzy­mał od swo­ich licz­nych nauczy­cieli sze­reg ducho­wych imion. Jego ostat­nie duchowe imię to Shanti.
Shanti ozna­cza pokój wewnętrzny. Ten pokój jest wła­śnie odczu­walny w trak­cie spo­tkań z nim. Uro­dzony w Niem­czech i dora­sta­jący w tra­dy­cji chrze­ści­jań­skiej, zaj­mo­wał się od swo­jej wcze­snej mło­do­ści prak­tycz­nym poszu­ki­wa­niem Boga w chrze­ści­jań­skim, hin­du­istycz­nym i bud­dy­stycz­nym kon­tek­ście. Zna duchowe ścieżki Wschodu i Zachodu. Przy tym stoi mocno obiema nogami na ziemi, jest wykształco­nym ban­kie­rem i zro­bił dyplom z psychologii.

Shanti w 1997 roku został ini­cjo­wany w rytu­ały lecz­ni­cze Indian pół­noc­no­ame­ry­kań­skich i pra­co­wał w następnych latach jako uzdro­wi­ciel sza­mań­ski. Podczas pierw­szej sza­mań­skiej cere­mo­nii, którą prze­żył, jego życie ule­gło cał­ko­wi­tej trans­for­ma­cji. On sam okre­śla to jako począ­tek życia w Rze­czy­wi­sto­ści. Stu­dio­wał jed­no­cze­śnie inten­syw­nie tra­dy­cję swo­ich indyj­skich przod­ków. W spo­tka­niu ze zna­ko­mitą nauczy­cielką Adwaity — Gan­gaji doświad­czył końca swo­jej wie­lo­let­niej ducho­wej wędrówki. Od tego czasu jest sam nauczycielem Adwa­ity, pro­wa­dzi sat­sangi i wspiera ludzi na ich ścieżce do sie­bie samych. Ponie­waż jest zara­zem chrześcijaninem i hindusem, nie ma dla niego sprzecz­no­ści aby we wszyst­kich reli­giach doj­rzeć jądro prawdy. O to w końcu cho­dzi, gdy ludzie wybie­rają się w drogę aby zna­leźć źró­dło swego istnienia.

Jest zało­ży­cie­lem i głów­nym men­to­rem pro­gramu szko­le­nio­wego The 9 Steps®. W roku 2009 zało­żył Cen­trum Psy­cho­lo­gii Holi­stycz­nej w Rosenheim.

57 thoughts on “Oblicza Duchowości – 3.10.2013

 1. Hitler ,Stalin jako cudowni ,pełni miłości gracze,doświadczający pracy świadomości,a w sumie nikogo nie ma i nie było-była i jest pustka.Bankier,psycholog,psychobiolog,praca w charakterze uzdrowiciela szamańskiego,ze sprawdzonej linii rodowodowej.Na niczym mu nie zależy,o nic nie dba,bo go nie ma-jest pustka-nawet tego białego sweterka nie ma-jest iluzją,tak jak jego konto bankowe,jak każde słowo-nic nie powiedział-była pustka -mówił tylko-inaczej niż Hitler i Stalin-pracował świadomością nauczony,że należy uwolnić się od ego, aby służyć i dobrze żyć.Bezwartościowe wypowiedzi-mówił bezwartościowo i on się z tą oceną musi zgodzić,bo wartości nie ma-jest pustka.

 2. Maria Wedler na tle tego kwiatu, jego złotych płatków wygląda w rozmowie z Krysią bosko. Życzę obydwojgu szczęścia, realizacji marzeń. Mają w sobie tak cudną energię, że człowiek się uśmiecha słuchając ich. Pytanie – ilu jest w naszym kraju tak zdolnych, pięknych ludzi, których jeszcze nie znamy.

 3. Nie ma czegoś takiego jak Ego, ego to iluzja jak oświecenie. Jest JA które jednak z Ego nie ma nic wspólnego. Cała iluzja umysłu jest egoistyczna, nastawiona na korzyść, w JA to nie zachodzi, więc nie ma czego rozpuszczać, zapraszać, czego konfrontować.

  Już dawno chciałam to powiedzieć, jak bardzo bawią mnie zarzuty wzajemne o Ego, to uwalnianie się, gdzie to jest …

  SeJa

 4. JA jest prawdą drogą i bramą, jest wszechobecne i wieczne, jest istotą Boga i Bogiem w Nas, dowodem jednej krwi i ciała, sukcesją do dziedzictwa.

  Wielu nie odróżnia iluzji Ego od JA nadrzędnego, ponad podziały, pojęcia decydującego. Sądzą więc że jedyną drogą do wyzbycia się Ego, jest zatracenie i zaparcie się własnej odrębności w jedności nawet, zaprzeczenie JA podstawie istnienia. Ten błąd prowadzi do destrukcji.

  SeJa

 5. Reasumując Pan Mark wpadł w tę pułapkę, sądząc że dążenie do niebytu uczyni go całkowicie wolnym. Podobnie jak Jogini jacy się zamykali za życia w grobach.

  Bóg to nie jamochłon jaki nas wypluwa z odwłoka, by kiedy nabierzemy smaku, dojrzejemy nad pochłaniać, nie po to sam jest który jest, i dał nam współistotność jako nadrzędne JA i aspekty, by dary odbierać.

  To jest jedna ze sztuczek, jakie wykorzystując niezrozumienie nauk mistrzów mają nas odciągać od prawdy o sobie, wytwór mózgu i jego ograniczeń.

  Wiedzcie że, doskonali realizują się poprzez samoograniczenie, niedoskonali zaś upatrują wyzwolenia w wyjściu poza owe ograniczenia. Podczas gdy nie jesteśmy tu za karę, i takie darzenie do oderwania, alienacji, destrukcji, śmierci to marzenia złudnego mózgu cielesnego.

  SeJa.

  Ps. Bawet i małpę można wiele nauczyć, tyle ze nadal pozostanie małpą i nie wie co robi. 😉

 6. Mózg tak został zaprogramowany by utrzymywać tę iluzoryczność świata z jakim mu przyszło rezonować i częścią którego sam jest, musiał by zaprzeczyć sobie, a tego nie potrafi.
  Tak jeden jest Mistrz, wielu naśladowców. Ci którzy pchnęli świat do przodu, na palcach ich policzyć można, a tu co krok to prorok, ucony, skolony, wielu miał miscóf 🙂

  SeJa

 7. Elicja-ja życzę Państwu Wedler,aby stali się członkami ZAiKS.To w sumie nie życzenia-rada-chodzi o pieniądze dla ich dzieci i na realizację marzeń o których nic nie wiem,bo nie dooglądałem z braku poświęcenia sprawom muzyki.Państwo Wedler dla swojego dobra powini wejść-jak zaleca Alex Bedrowicz w triadę-liderem ma być członek ZAiKSU,który da im dobre referencje,potem należy nagrać płytę i ją zarejestrować w ZAiKS,albo odwrotnie.Decyzja ZAiKS -ta pozytywna nie przejdzie łatwo,bo będzie oznaczać,że ktoś-np.Daukszewicz,Frąckowiak itd.będzie musiał podzielić się szmalem ,który wpływa na ogólne konto ZAiKS-np. z dyskotek.Warto o to zagrać,bo mój kolega-znajdziecie go w YT-nigdy go nie widzieliście i nie słyszeliście zarabia z konta ZAiKS dziesiątki tysięcy złotych rocznie.Polecam posłuchać członka ZAiKS-tego który żyje spokojnie z muzyki niczego nie robiąc w muzyce-nie znacie go przecież.Mam interes-może komuś uda się odnalezć utwór nr 5 z płyty Oddział Otwarty?Ta pioseneczka jest o mnie a ja jej nie mam,a chciałbym-hehehe-byłbym wdzięczny.Andrzej E-mol Kowalczyk.

 8. 🙂
  Cyt. „Nie ma czegoś takiego jak Ego, ego to iluzja jak oświecenie.”
  We ftej materi SeJ-jusiu mom jnszy podglond. Jo moj Eguś od fsiegda my som
  najlepsze frendy 🙂 , chdzie Un tam i Jo i nima pamiłuj :]
  Nobo; ” Miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty.
  To też nie diabeł rogaty. Ale miłość – kiedy jedno spada w dół,
  drugie ciągnie je ku górze.”
  Pozdro 🙂

 9. No właśnie gUral 🙂 Masz racje, tylko że ja nazywam to JA, bo to jest pozytywne a Ego to niby coś złego, niby to samo a jednak 🙂

  JA – rozumie że wszystko jest jedno, choć nie wszystko jedno 😉 Ego dla JA nie istnieje zatem, bo Ego to właśnie iluzja rozdzielenia. I owszem dla trwających w tej iluzji potrafi być wręcz chorobliwe. Ale czy bardziej prawdziwe? Umownie jak i cała iluzja.

  Se-Juś 😛

 10. Równie dobrze nazywają Ego, małym ja, to niby to samo co JA, a jednak zupełnie nie. Wielu więc popełnia ten błąd niezrozumienia w moim rozumieniu 😉 Co musi skutkować chęcią uwolnienia się z tego świata, a to tylko zakamuflowane dążenie Mózgu do zachowania cyklu życia i śmierci ciała. Konsekwencja kluczowych dla niego programów, dla tego tak trudna do wykrycia. Na przykład w Biblii wiele o tym pisano, Jan pisał o cielesnym człowieku jaki z ziemi wyszedł i do ziemi zmierza (do grobu) Za to duchowy, z ducha zrodzony i do duchowych rzeczy tęskni (Świadomość wielkiego JA i jedności w Nim. I tak oto dusza żyjąca stała się Duchem ożywiającym 😉 Słowem Ewolucja świadomości bo wszystko tak było od początku, tylko musimy do tego dorosnąć, zrozumieć ). Co jednak nie oznacza ze Duch pragnie wyjść z ciała, bo przecież nie jesteśmy tu za karę. Sama definicja człowieka to właśnie Dusza żyjąca, w tym celu zawsze przybiera pewne cielesne formy by pożyć. Inaczej po prostu nie miała by racji bytu, niczego nie potrzebując, nie pragnąc, nie żyjąc wreszcie a jedynie pusto trwając. Dla tego Doskonały duch, realizuje się poprzez samoograniczenie owej doskonałości i tworzenie pewnych iluzji, subiektywnych światów, wymiarów czasoprzestrzeni.

  Ale to na prawdę w wielkim skrócie i tak pobieżnie tylko. Wierzę jednak ze wielu to zrozumie. Życie to amplituda zmian, nie płaska linia. Nawet Nirwana nie jest płaską linią a Tańcem na niebie.

  SeJa

 11. Jeszcze inaczej wybacz Voytek pliss ten jeden raz 🙂

  Wszystko dąży do źródła swego istnienia.

  Tak Mózg wraz z ciałem jako narzędzie i część iluzji tego świata, dąży do śmierci, do niebytu, bo jest tylko programem symulacji życia, jest też ograniczone czasowo z założenia.
  Dusza zaś wyszła z boskiej świadomości, i do niej też zmierza by nią się stać a to jest właśnie autonomiczne wielkie nadrzędne JA które jednak rozumie że jest całością nie nastając na inne JA choć jednym są we wszystkim do tego stopnia że nikt nie wie kto Syn, kto Ojciec.

  O Bogowie, a jednak pomrzecie jak ludzie nic o sobie nie wiedząc. Jak powiedział Asaf.

  Duch tworzy światy, ale im nie podlega. Światy są iluzją na potrzeby ducha i mimo że z niego i w nim są, nie przeskoczą siebie a trwają wedle założeń. To takie perpetuum mobile jako dar dla nas, gdzie i my go kreujemy. Czy na prawdę sądzicie że w zaświatach jest inaczej? Wszystkie światy, wymiary, Nieba, Piekła jakkolwiek zwał bo jest ich wiele dla Was, są nie mniej prawdziwe, cielesne, materialne i równie złudne. A wy nie będziecie kim nie jesteście tylko dla tego że kupiliście bilet. Złudna wiara emigrantów. Jeśli tu nie jesteście ponad, to gdzie będziecie?

  Zieleńsza 😉

 12. 🙂
  Na poparcie powyższego 🙂
  Cyt. „Wiedza ze starego świata w większości jest już nieaktualna, bo nie przydaje się do warunków nowego świata. Nauki religijne i New Age, są przeżytkiem. Zakłócają tylko nowy sposób widzenia świata. ” http://www.eioba.pl/a/4dyi/przeobrazenie-swiata

  „Rozpędzeni prosto w stronę słońca
  Zatraceni w sobie tak bez końca
  Zaliczmy dziś te wszystkie stany
  Bez grawitacji pędząc w nieznane” 🙂 http://teksty.org/ewelina-lisowska,w-strone-slonca,tekst-piosenki
  3-YMTA SIE 🙂

 13. Sylwuś pasuje do ciebie mówie do słupa a słub jak ..a ludzie chcą być wolnymi a ty wyjeżdżasz z zaiksami a ty służyć rekomendujesz zyskowi a to pasjonaci może dlatego zaimują się czymś innym by se nie popsuć pasji, dla mnie koncertow postępują że se pozwole ocenić.Dzięki dla ntv za namiar na porozmawiajmy tv dla mnie prowadzący to bez konkurencyjny przygotowany i wymagający od przesłuchiwanego wnikliwości

 14. SSak, to nie moja sprawa, tym bardziej że nie oglądałam nawet pięknych pań z kwiatkami bo jakoś mnie to nie pasjonuje. Ale Sylwek zdaje się zasugerował rozwiązanie jakie nie narusza ichniej pasji, a i daje komuś pasje, co fajnie uzupełnia Twój post 😛

  Łopatologicznie 🙂 Niektórzy lubią to załatwiać i fajnie sobie z tego żyć, to ich pasja. A i nie narusza pasji Artysty lecz daje środki, większą swobodę skoro i kasę jesli jeszcze jest takowa.

  Aga:)

 15. 🙂
  Cyt. „Przychodzimy na ten świat z nagromadzoną przez nich wiedzą, z fizycznymi i umysłowymi właściwościami, które odbieramy jako nasze własne – podświadome intencje. Lecz one nie są nasze. ” 🙂 http://www.eioba.pl/a/4e6s/wolna-wola-czy-ja-posiadamy
  Pouczający dobry art., mimo to jusz tradycyjnie we niehtórneh mom inszy podgląd 🙂
  Ale toje m”ó”j podgląd na tom sprawem 🙂
  „Masa ludzi wokół mnie
  Dziwnie dziwi mi się
  Że przy swoim stoję
  Jak stróż… ” 🙂 do; Szymon Wydra, Jak ja jej to powiem.
  3 – ymta sie 🙂

 16. Dokladnie nie sa nasze mysli , zachowania ,emocje i caly worek tych wszystkich smieci pollution jak ja to nazywam lacznie z chorobami i virusami . Co mam na mysli jak pisze o unity . Nie jest to w pojeciu rozumowym ale na wszystkich poziomach . To, ze jest taka rozbierznosc psedo wiedzy i fascynacja ta wiedza informacyjna blokuje nas o d wieloprzestrzennosci i pojmowania rzeczy globalnie , kazdy zachlysniety glowkowaniem szachowym i informacjami .Unity to nie jest demokratyzm w mysleniu to jest okreslenie rzeczy takimi jakimi naprawde sa . . czyli unity to jest branie od zrodla rzeczy tak jak te rzeczy i fakty sa i sie przedstawiaja . Jak rozpatrzymy to przez 60 milionow lat i kazdy polozy swoja cegielke do tej wiedzy calosci taka jaka ona jest bedzie grate. Nie ma czasu liniowego sa doswiadczenia . Po doswiadczeniach jest latwiej okreslic rzczy takie jakie sa . Czyli jak jest prawda to jest prawda jak jest klamstwo to jest klamstwo . Poprzez obserwowanie swoich doswiadczen mozna zauwazyc paradoks swoich doswiadczeni i wyczatowac mozna wtedy na jakim podlozu paradoksu zostalo nasze zycie poszczone w bieg . Jest to filozoficzne bardziej rozpatrywanie poniewaz inne rozpatrywania wedlug mnie nie maja racji bytu .

 17. Ja tam radzę zarabiać,a być najlepszym artystą,twórcą sztuki często zdarza sie po śmierci-znacznie częściej niż za życia.Tym którym udało sie stworzyć sztukę na światowym poziomie pieniędzy nie brakuje.Są wśród nich Polacy.Radzę zarabiać-chociażby na studia dla dzieci,czy własne zabezpieczenie na starość.Myślę też,że twórcy których tu usłyszałem woleliby nowy dom itd, od pracy na rzecz ludzkości za free.Za free będzie robił bóg który się niedawno wcielił ponownie,albo stado bogów.Człowiekowi zęby wypadną za free,bo dentysta i protetyk nie są za free i idee na rzecz wyższych wartości.

 18. I jeszcze,bo ktoś zagrał na mojej strunie.Powtarzam-byłem w Polsce 6 lat bezrobotnym,kiedy miałem 38 lat mówiono,że jestem za stary na pracę za granicą,a stałem się bezrobotnym ,bo zamknąłem firmę-postanowiłem zmienić życie i co się stało?Najpierw wypadły mi wszystkie plomby,bo przestałem jeść jak wcześniej-zmieniła sie budowa ciała,mniej witaminek i kalorii,ząbki bolały i nie było rady -sposobu na leczenie bezpłatne,bo koronki trzeba było robić,albo bezpłatnie wyrywać.Proszę nikomu nie wmawiać odwaracania się od pieniędzy na leczenie i normalny tryb życia,odwracania się od samochodu,własnego domu-aby nie płacić złodziejskich czynszów.Proszę nie mówić-zostań artystą-twórcą sztuki i żyj szczęściem-to jest podłe oszustwo-ktoś może poważnie pomyśleć,że nieustające wyrzeczenia to droga do sukcesu.Wyrzeczenia tylko na ile konieczne-aby nie tyć,aby pijanym do roboty nie wstać,aby się nie sfajdać z nadmiaru.Plus kasa w skarpecie lub w banku-można uczciwie-można.

 19. Albo kopiesz piłkę jak artysta i strzelasz gola za 10 tysięcy euro,albo nie mówisz,że jesteś najlepszym piłkarzem patrząc w tv-to głupie.Jeżeli jesteś tak mądry jak twierdzisz ,to dlaczego nie jesteś w takim samym stopniu bogaty?Na to pytanie sam sobie odpowiedz i znajdż sensowne wytłumaczenie-ja za siebie odpowiem-bo mi sie niekiedy nie chce być mądrym-to za ciężka praca.A mądrym nieustająco i bogatym nieustająco trzeba być cały czas,a nie wtedy ,kiedy się chce,a mi sie niekiedy nie chce.Wolę pensję od mojego szefa niż być widzianym w radzie miasta,członkiem Businnes Center Club- byłem,sejm ,senat mam gdzieś.Zarabiajcie uczciwie pieniądze-nie róbcie rzeczy najgorszej-kradzież nie jest najgorsza-najgorszą rzeczą są długofalowe spekulacje z podtekstem humanitarnym-wiele fundacji,kilka telewizji,większość polityków itd.Największa kasa-długofalowe spekulacje z podtekstem hunmanitarnym.Przykład-nie masz na sztabkę złota-wpłać 1000-inni wpłacą też trochę ,bo nie mają i razem kupicie sztabkę,a cena złota rośnie więc będziesz miał udział z jednej całej sztabki.Poznajecie?

 20. Idąc dalej, co do wolnej woli 😉

  Skoro wszystko jest w wiecznym teraz, z góry założone na przestrzeni całej historii. Czego dowodem jest na przykład wizja domu jaki powstał na wsi, ma określona dachówkę, kształt, właściciela jaki ma odpowiednią pracę, upodobania, gusta, dostęp do klimatyzacji pewnej firmy. Wizja była 20 lat temu, wtedy właściciel owego domu był w podstawówce, nie miał nawet pojęcia że istnieje ta wieś gdzie kiedyś kupi ziemię i postawi dom, ten dom. 20 lat później dom stoi, ile czynników musiało się na to złożyć? Jak można było to zobaczyć, przewidzieć? O skruszonych opisanych dokładnie nogach Molocha opisanych w Objawieniu ponad 2 tysiące lat temu WTC jako zapowiedz upadku systemów nie wspominając nawet.
  Jedyny wniosek to niezmienność tej maszynki, gdzie jedyne o czym decydujemy to jak się odniesiemy do niej. A skoro tak, nie ma też żadnych alternatywnych linii czasowych o jakich bredzi Ickey tak nawiasem. I im kto jest dalej od prawdy, im na mniejsza skalę ma wpływ tym ma większe złudzenie wolnej woli. A kto jest bliżej, tym lepiej wie że właściwie nie ma wpływu na to co się stanie, jest jedynie sługą, poniekąd niewolnikiem tej wiedzy.

  Świat to program symulacji życia. Gdzie w zasadzie prawdziwie żyjący, mogą jedynie się do niego odnieść tak lub inaczej.

  SeJa

 21. W zasadzie jest identyczny do gry wideo na płytce. Przejmujemy tożsamość z puli jaka jest dostępna, angażujemy się, mamy wpływ na grę samą już swoją obecnością. Ale sama gra, kod zapisany na płytce jest niezmienny, z góry określony włącznie z iluzją swobody działania. Owszem to potężny program, ale nie ma co się zaś spinać, obwiniać itp.

  SeJa

 22. My lubimy grac, bawić się. Ktoś powie, jakie to podłe, to manipulowanie ludźmi, a przecież Ci ludzie to tylko postacie z gry. Sami też tworzycie fajne iluzje, gry. Już Ty jesteś kontrolerem nawet 😛

 23. Fajnie jest zdać sobie sprawę że warto się zdystansować troszkę i obserwować, stać się obserwatorem jak mawiają. A chodzi o radość, o nic innego, lekcje, nauka, rozwój to jest naturalna konsekwencja tylko i aż.

  Oczywiście możemy z tego nie korzystać, nie grać w tę grę, tylko że poza nią nie ma nic do roboty.Wszędzie, w na każdej płytce te same kody ta sama iluzoryczność.

  Oczywiście to jest abstrakcyjny opis, ale świetnie obrazuje istotę rzeczy na przykładzie gry na płytce.

  SeJa

 24. 🙂
  „Więc załóżmy, że jesteś bardzo podekscytowany, aby iść i zjeść obiad w fantastycznym bufecie i się tam dostałeś, bierzesz talerz i…”
  http://2012allabout.blogspot.com/2013/10/archanio-gabriel-autentycznosc-komfort.html

  A tak Voytecku to ze tech Tfojech opuznień, to ślcny „balet” sie uskutecnia 🙂
  Nu i nutki, tem razem bes cytata, nobo nic „+”, nic „- ”
  http://teksty.org/varius-manx,pocaluj-noc,tekst-piosenki

  3-ymta sie przewiewnie, nobo ciepełko jadzie :-)))

 25. 🙂
  Uzupełniająco;

  Nie mogę zrobić nic, sterowany jestem wciąż
  Nie musisz starać się, przecież jesteś też jak ja” 🙂 Myslovitz; „Sprzedawcy marzeń”.

  3-ymta sie 🙂

 26. To była ciekawa dyskusja, bardzo pouczająca i rozweselająca. dzięki dla biorących udział. Sylwek01 świetne wprowadzenie -nie moje słowa, a jakby moje, więc po co się powtarzać.

 27. 🙂 …………………………/łos. cyt. Alina pisze: 8 października 2013 o 16:39/…….

  ——————————- WA! HA! HA! — 🙂
  Cyt. ” pozwólcie odpocząć waszym umysłom teraz, i pozwólcie sobie BYĆ tak wolnymi, jak to tylko możliwe, i cieszyć się jazdą ! ” 🙂 http://kochanezdrowie.blogspot.com/2013/10/historia-stworzenia-czesc-1-manuskrypt.html?view=flipcard

  http://www.youtube.com/watch?v=Pqaxe5o2Apo
  3-ymta sie :-)))

 28. Fajnie było kiedyś…jak można było czytać/pisać komentarze pod audycjami NTV. Teraz zrobiło się tu forum refleksyjne z przewodnią rolą jednej..dwóch max osób. Podejrzewam że reszta widzów Ntv to obserwuje..patrzy..czeka co będzie dalej…

  ps. Wiadomo już coś może więcej o pracy w podgrupach nad Alterpedią? To pytanie do Rzecznika Voytka

  //
  To pytanie do Janusza nie do mnie, ja tu tylko wirtualnie sprzątam…

  Voytek – [Admin]

 29. Wczoraj Arcybiskup powiedział że za pedofilia u księży wini dzieci. Dziś cały dzień kluczyli, aż jeden powiedział w TV że zamiast głaskać po główkach, lepiej smerać za uszkiem po szyi dzieci. Masakra no takie fakty, i kolejny się przejęzyczył nadzwyczaj dziwnie. Zaś media zaczną huczeć na całym świecie i media RP będą się musiały ustosunkować. Pomijając nawet fakt że, działają wbrew prawu twierdząc że nie muszą zawiadamiać organów ścigania jeśli wiedzą o możliwości popełnienia przestępstwa i że to wyłącznie ich wewnętrzna sprawa. Ja bym Aresztowała uczestników dzisiejszej konferencji za działalność przestępczą i współudział, mataczenie, zorganizowaną grupę przestępczą i nie ważne kim są z zawodu …

 30. Niby by unikać kontaktu cielesnego mówił ten ksiądz jak ustalali, by raczej nie głaskać nawet dzieci po główkach, a jedynie znak krzyża palcem na szyi dziecka uczynić (strefa erogenna) poprawił się że na czole. Ale KTO by się tak przejęzyczył jeśli by o tym nie marzył? Oni wszyscy są tak zdemoralizowani, że już nie wiedza nawet co mówią, jak łamią prawo jakich absurdalnych argumentów używają jakoby nie zgłaszają bo ich wewnętrzne kary są surowsze, czym stwierdzają że są ponad prawem, i będą nadal wyciszać i zatajać. A to współudział.

  No religie muszą upaść. By nigdy więcej w nowym świecie nie zwodzić.

 31. 🙂 @gregory pisze!

  „Ważne że potrafisz widzieć dobro
  Ważne że dostrzegasz jego ogrom
  To kształtuje twój światopogląd”
  ———————————————- 🙂
  Nie jojc ino ; „Pokaż na co cię stać, ale nie jeden raz
  słuchaj, słuchaj, je je ” 🙂 Feel; „Pokaż na co cię stać”

  🙂

 32. No Warto oddzielić własną relację, kościół w sobie którym Ty jesteś, własną wiarę od religii, instytucji tego niby kościoła. No ja tam nie jestem ich wrogiem, przydają się ludziom, ale do jasnej anielki niech nie będą mafią ponad prawem. 😉 A co do tego że by se robili dobrze a dzieci nie dotykali. Wiesz, od rzemyczka do koziczka, od koziczka do koniczka, od koniczka szubieniczka 🙂 Idą do zakonu bo przecież celibat, nie będą krzywdzić tak myślą bo mają poczucie winy na początku, sami sobie tego nie wyobrażają i robią to sami ze sobą w końcu, bo to przecież nic złego o czym marzą, później jakieś jedno zdjęcie na kompie, po 3 latach zdjęć jest już 200 i kilka filmów, później tylko pogłaska dziecko, i wreszcie to jest silniejsze od nich, wiedzą już że są satanistami zgodnie z ich wiarą i już nie dają sobie odwrotu przed Bogiem, więc zaczynają robić czarne msze, … …A przecież nie chcieli tego na początku.

  Gdyby się nie zorganizowali, nie byli jak mafia jaka przejęła nawet i władze religijne. Powiedzieli by po prostu „Niech sąd zgodnie z prawem osądzi, my puki co odsuniemy tego czy tamtego by nie wzbudzać niepokojów a przede wszystkim odsuniemy od dzieci, ale też zgodnie z prawem zakładamy niewinność dopóki sąd nie orzeknie inaczej. KONIEC KROPKA” To nie! kłamią, mataczą, kluczą, grają na uczuciach, śmieją się z prawa …pedofile się przed niczym nie cofną, nawet i morderstwem bo przecież i tak są potępieni i o tym wiedzą. Dla tego nic się nie zmienia, niby są przeciw, ale w oczy się śmieją.

  Wtyki mają wszędzie, wymieniają się filmami fotkami, finansują takie filmy w tajemnicy, pedofile są w sądach, prokuraturach, wszędzie. A w razie wpadki mają nawet immunitet dyplomatyczny państwa Watykan, co czyni ich nietykalnymi. Są zorganizowani i skoro nie mogą trwać w łasce, a są religijni, wyznają satanizm co ich dodatkowo cementuje zaprzysięga. Mają własny wywiad wojskowy nawet jako państwo, uczestniczą w polityce innych państw. Jak sądzisz czy nie czerpią zysków z wojen, handlu bronią, … nie składają krwawych ofiar by się chociaż szatanowi przypodobać skoro i tak tylko na piekło mogą liczyć? Czy się oczyszczą, cofną, naprawią? NIGDY. Tylko ludzi ogłupiają. Jak se jakiś ksiądz zda z tego sprawę w czym uczestniczy, co wspiera musiał by zrzucić sutannę, jeśli tego nie robi, wie co robi.

  Na każdego mają haka nie jednego, nawet na głowy państw, w końcu każdy się im spowiada ze wszystkiego co złe. Kto ich ruszy? Jeśli nie ludzie z widłami jak opisała Królowa Saba (Sybilla) Królowi Salomonowi i znacznie więcej.

  SeJa

 33. Musicie ujrzeć „obraz obrzydliwości na miejscu świętym” zaraz przed krachem i wojną, by w nowym świecie nie odbudowywać tych struktur.

  SeJa

 34. Każdy wie jak wyglądały priorytety tego ugrupowania, od początku KrK Tak! ta karczma Rzym się nazywa i Jego demokracja z Cezarem bez korony, sejm senat, igrzyska. Pokażcie mi kraj „cywilizowany” jaki nie ma Prezydenta (z wieńcem laurowym zwycięstwa a bez korony), sejmu, senatu, Wyznawców Horusa i Izydy. Zawdzięczamy to Soborom, Krzyżakom, Krucjatom, Inkwizycji, Zakonom jakie dopuszczały się zbrodni na ludzkości po całej ziemi, za co i dziś są pozwy do Trybunału przeciw tej organizacji dokładnie o ludobójstwo i zbrodnie przeciwko ludzkości. Ale przecież zawsze byli dla Gawiedzi święci, jedyny prawdziwy kościół i wiara w niego. Powiecie Korona Brytyjska jakiej jesteśmy kolonią, ma Krylową, tak, na pocztówkach, ceremoniach i protokołach, na pokaz. Demokracja.

 35. Panie Owsianko 🙂

  Prawda, spójność to o wiele więcej, spójność to nie jakieś tam kochanie urojone. To jak wzór matematyczny gdzie wszystko pasuje do wszystkiego. Niech Pan więc jeszcze raz spojrzy do swego worka ze skarbami, błoto. Mniemania tylko z jakich Pan sam się musi wyprowadzić, Pani akuszerko nowego wzorca, i kominiarzu przyszłości. Gdzie tu spójność? wynikająca z Prawdy innej jak Pańska, mniemania z urojeń, płycizna i mielizna, błoto. Chętnie bym porozmawiała, ale jak na takim gruncie, nie stanął pan nagi, a szklanka po brzegi pełna wyobrażeniami jakie nie są spójne w prawdzie.

  Tyle zła myśmy wyrządzili, więc lepsze nowe, to ubezwłasnowolnienie w instalacji. Podczas gdy odpowiedzią na to gdzie jest owe zło brzmi NIGDZIE, gdzie tu logika, co tu jest spójne? Ale owszem jak się uroi że wzory metamatematyczne o prawdzie składające się na całość to kwestia chciejstwa, urojeń, miłości często zaburzonej. No ręce opadają.
  Jak się nie ma wiedzy, co się ma? Podobieństwa, symbolikę. Jak się nie ma rozumu, co się ma? Uczucia.

  Ba elementem brakującym są uczucia, jak dobro, zło, strach, miłość. Dopiero dziś! w skutek interwencji w tym Pańskiej jest to coś co nam towarzyszy, nie no absurd nie spójność, zwierzęta mają jedynie uczucia, odczucia, instynkty. Stąd niepokoje, pucze, wojny, lincze, miłość jaka wiedzie do rozbestwienia i na zatracenie, urojenia.

  Może warto, zasięgnąć porady? Bo ja już nie mogę publicznie, przez szacunek do innych, Pana usprawiedliwiać. Co innego prywatnie, zawsze.

  Serdecznie pozdrawiam, SeJa 🙂

 36. Przez szacunek do Pana wreszcie Pana, Panie Tadeuszu, w końcu jesteśmy dorośli, Prawda? A prawda siebie się nie obawia, lecz biegnie na spotkanie prawdzie. chętnie rozwieje wszelkie mroki, ucieszy się swoim widokiem.

  sejcia 😉

  Ps. Dotyczy ostatniego czwartku. 10 10 jak w dychę 13 o 22:12 😛

Comments are closed.