Stop Nowemu Porządkowi Świata – 23.01.2013

Rozmowa z Kornelem Morawieckim – legendą „Solidarności”

X Harmonia Kosmosu.
Wystąpienie Janusza Lewickiego mówiące o idei kredytu społecznego jako podstawy ekonomi Douglasa.

38 thoughts on “Stop Nowemu Porządkowi Świata – 23.01.2013

 1. Pan Lewicki za swoim guru ekonomicznym, twierdzi ślepo, że to brak pieniądza jest przyczyną biedy ludzi w czasie recesji , zatem niezbędny jest dodruk pieniądza, żeby ludziom zaczęło się żyć lepiej.

  Przyczyną recesji nie jest brak pieniędzy , tylko zbyt duża ich ilość, wprowadzona ekspansją kredytową do gospodarki, przez banki.
  Recesja w gospodarce ma to do siebie, że pojawia się gdy brakuje zasobów do dokończenia inwestycji, nadmuchanych pustymi pieniędzmi, a nie tychże pieniędzy.
  Dodruk pieniądza przez bank, rząd lub innych biurokratów, to pompowanie baniek spekulacyjnych, tak, jak robi się to obecnie. Ekonomia popierana przez kościół, to kolejna manipulacja systemu, do stworzenia gospodarki maniakalno-depresyjnej, gospodarki niedostatku, mimo pięknych idei dostarczenia wszystkim niezachwianego oparcia w gospodarce.

  Oto kilka przykładów poniżej, wywołania sztucznego wzrostu przez banki, po którym nieuchronnie przychodzi recesja, gdyż udzielone kredyty nie miały pokrycia w oszczędnościach społecznych, tylko w sztucznych pustych pieniądzach wykreowanych przez banki, której to kreacji również przyklaskuje pan Lewicki w nowym polecanym przez siebie „systemie ekonomicznym”:

  „1. Panika 1819 roku. Dotknęła ona zwłaszcza Stany Zjednoczone. Była
  badana głownie przez Murraya N. Rothbarda w klasycznej dziś książce na
  ten temat. Panikę poprzedziła ekspansja kredytu i podaży pieniądza, obie
  w postaci weksli bankowych i pożyczek bez pokrycia w realnych oszczędnościach.
  Głowną rolę w tym procesie odegrał nowo utworzony Bank Stanow
  Zjednoczonych. Doszło do wielkiej sztucznej ekspansji gospodarczej,
  gwałtownie przerwanej w 1819 roku, kiedy ow bank przestał powiększać
  kredyt i zażądał spłaty posiadanych przez siebie weksli innych bankow. Nastąpiło
  typowe skurczenie się kredytu wraz z głęboką, powszechną depresją
  gospodarczą, ktora przerwała projekty inwestycyjne podjęte w czasie boomu
  i zwiększyła bezrobocie89.
  2. Kryzys 1825 roku. Był to zasadniczo kryzys angielski. Charakteryzował
  się znaczną ekspansją kredytową, ktorą wykorzystywano do sfi –
  nansowania wydłużenia struktury produkcji, czyli powiększaniem etapow
  najdalszych od konsumpcji. Finansowanie to polegało zasadniczo na inwes-
  tycjach w pierwsze linie kolejowe i rozwoj przemysłu tekstylnego. W 1825
  roku wybuchł kryzys, wyzwalając depresję, ktora trwała aż do 1832 roku.
  3. Kryzys 1836 roku. Banki znow zaczęły powiększać kredyt, co doprowadziło
  do boomu. Mnożyły się fi rmy i korporacje bankowe. Nowe
  pożyczki wykorzystywano do fi nansowania kolei, przemysłu hutniczego
  i gornictwa węglowego; udoskonalany silnik parowy stał się nowym źrodłem
  energii. Z początkiem 1836 roku ceny zaczęły szybko zwyżkować.
  Kryzys został powstrzymany, gdy banki postanowiły zaprzestać zwiększania
  pożyczek wobec faktu, że traciły coraz więcej rezerw złota, ktore wywożono
  z kraju, głownie do Stanow Zjednoczonych. W tym samym roku
  ceny gwałtownie spadły, a banki bankrutowały lub zawieszały płatności.
  Wynikiem była głęboka depresja, ktora trwała aż do 1840 roku.
  4. Kryzys 1847 roku. Począwszy od 1840 roku, ekspansja kredytowa
  powrociła w Wielkiej Brytanii i rozprzestrzeniła się na Francję i Stany
  Zjednoczone. Zbudowano tysiące mil torow, a giełda weszła w okres nieprzerwanego
  rozwoju, sprzyjającego zwłaszcza akcjom towarzystw kolejowych.
  Rozpoczął się w ten sposob ruch spekulacyjny, ktory trwał aż do
  1846 roku, kiedy w Wielką Brytanię uderzył kryzys gospodarczy.
  Warto zauważyć, że 19 lipca 1844 roku Anglia przyjęła staraniem Peela
  ustawę bankową będącą tryumfem szkoły obiegu pieniężnego Ricarda,
  ktora zakazywała emisji banknotow niemających stuprocentowego pokrycia
  w złocie. Zapisu takiego nie wprowadzono jednak w odniesieniu
  do depozytow i pożyczek, ktorych wolumen wzrosł pięciokrotnie w ciągu
  zaledwie dwoch lat, co wyjaśnia upowszechnianie się spekulacji i dotkliwość
  kryzysu, jaki wybuchł w 1846 roku. Depresja przeniosła się do Francji
  i na rożnych giełdach nastąpił gwałtowny spadek akcji kolejowych.
  Zyski w ogolności zmalały, zwłaszcza w gałęziach dobr kapitałowych.
  Wzrosło bezrobocie, szczegolnie w sektorze budownictwa kolejowego.
  W takim właśnie kontekście historycznym powinniśmy widzieć rewolucję
  (wyraźnie robotniczą i socjalistyczną), ktora wybuchła we Francji
  w 1848 roku.
  5. Panika 1857 roku. Strukturą przypominała poprzednie kryzysy. Panika
  miała źrodło we wcześniejszym boomie, ktory trwał pięć lat (1852–
  1857), opierając się na powszechnej ekspansji kredytowej o światowych
  konsekwencjach. Ceny, zyski i płace nominalne rosły, na giełdzie zapanowała
  hossa. Sprzyjała ona zwłaszcza fi rmom gorniczym i przedsiębiorstwom
  budowy kolei (były to w tym okresie najważniejsze gałęzie dobr
  kapitałowych). Co więcej, upowszechniła się spekulacja. Pierwsze oznaki
  końca boomu pojawiły się wraz z początkiem spadku zyskow w gornictwie
  i kolejnictwie (na etapach najdalszych od konsumpcji); wzrost kosztow
  produkcji jeszcze bardziej osłabił zyski. Zastoj oddziałał następnie na przemysł
  hutniczy i stalowy oraz gornictwo węglowe i uderzył kryzys. Rozprzestrzenił
  się szybko, wywołując światową depresję. 22 sierpnia 1857
  roku był dniem prawdziwej paniki w Nowym Jorku, kiedy wiele bankow
  zawiesiło operacje.

  7. Kryzys 1873 roku. Rownież i ten kryzys swoim schematem dokładnie
  przypomina wcześniejsze. Ekspansja została zapoczątkowana w Stanach
  Zjednoczonych wskutek wysokich kosztow wojny secesyjnej. Spektakularnie
  powiększono sieć kolejową, nastąpił też intensywny rozwoj przemysłu
  hutniczego i stalowego. Ekspansja rozprzestrzeniła się na resztę świata
  i w Europie doszło do potężnej spekulacji giełdowej z ogromnym wzrostem
  cen papierow wartościowych przedsiębiorstw sektora przemysłowego. Kryzys
  ogarnął najpierw w maju 1873 roku kontynent europejski, a w lecie
  nastąpił w Stanach Zjednoczonych, kiedy recesja stała się oczywista i zbankrutował
  jeden z największych bankow amerykańskich Jay Cook & Co.
  Warto zauważyć, że Francja, powstrzymawszy się wcześniej od ekspansji
  kredytowej, uniknęła paniki i następującej po niej poważnej depresji.
  8. Kryzys 1882 roku. Ekspansja kredytowa powrociła w 1878 roku
  w Stanach Zjednoczonych i Francji. We Francji ogromnie wzrosła emisja
  akcji fi rm przemysłowych i wprowadzono ambitny program robot publicznych.
  Banki odegrały bardzo aktywną rolę w przyciąganiu oszczędności
  rodzinnych i udzielaniu na szeroką skalę pożyczek dla przemysłu. Kryzys
  wybuchł w 1882 roku wraz z upadkiem Union Generale. Bank Credit

  Lyonnais, będący na krawędzi bankructwa, doświadczył masowego wycofywania
  depozytow (około połowy). W Stanach Zjednoczonych upadło
  ponad 400 bankow (z ogolnej liczby 3721), a bezrobocie i kryzys dotknęły
  głownie branż najodleglejszych od konsumpcji.
  9. Kryzys lat 1890–1892. Ekspansja kredytowa objęła cały świat, przybierając
  postać pożyczek kierowanych głownie do Ameryki Południowej.
  Nastąpił szybki rozwoj przemysłu stoczniowego i ciężkiego. Kryzys zaczął
  się w 1890 roku, a depresja trwała do 1896 roku. Towarzyszyły temu gwałtowne
  wydarzenia charakterystyczne dla wszystkich lat depresji następujących
  po kryzysie: typowe bankructwa towarzystw kolejowych, załamanie
  na giełdzie, kryzys w przemyśle hutniczym i stalowym oraz bezrobocie.
  10. Kryzys 1907 roku. W 1896 roku znow zainicjowano ekspansję kredytową,
  ktora trwała do 1907 roku. Nowe środki pożyczkowe (tworzone
  ex nihilo) inwestowano tym razem w energię elektryczną, telefon, metro
  i przemysł stoczniowy. Głowną rolę, odgrywaną dotąd przez linie kolejowe,
  przejęła teraz elektryczność. Co więcej, pożyczki bankowe po raz
  pierwszy wykorzystał przemysł chemiczny; pojawiły się też pierwsze samochody.
  Kryzys uderzył w 1907 roku. Szczegolnie głęboki był w Stanach
  Zjednoczonych i doprowadził do upadku wielu bankow.
  W następstwie kryzysu 1907 roku zaczął się nowy boom, ktory w 1913
  roku znalazł kulminację w nowym kryzysie, podobnym do wcześniejszych.
  Został on przerwany wybuchem pierwszej wojny światowej, ktora zmieniła
  strukturę produkcji niemal wszystkich krajow na świecie91.
  „Szalone lata dwudzieste” i wielki kryzys 1929 roku
  Lata, ktore nastąpiły po pierwszej wojnie światowej, charakteryzowały
  się wielką ekspansją kredytową zapoczątkowaną w Stanach Zjednoczonych.
  Zawiadywała nią nowo powołana (w 1913 roku) Rezerwa Federalna,
  a ekspansja objęła programy stabilizacji wartości jednostki pieniężnej.
  Programy te, wspierane przez teoretykow takich jak Irving Fisher i inni
  monetaryści, uzyskały wowczas wielką, trwałą popularność. W latach 20.
  nastąpił znaczny wzrost produktywności, pojawiło się wiele nowych technologii
  i zgromadzono wielką ilość kapitału, toteż gdyby nie zwiększano
  wtedy podaży pieniądza w postaci pożyczek, to ceny usług i dobr konsumpcyjnych
  wyraźnie by spadły, co byłoby rownoznaczne ze wzrostem
  płac realnych. Tymczasem ekspansja kredytowa sprawiła, że przez cały ten
  okres ceny dobr utrzymywały się praktycznie na stałym poziomie.
  Benjamin M. Anderson w swej znakomitej fi nansowej i gospodarczej
  historii tego okresu w Stanach Zjednoczonych szczegołowo opisuje wielkość
  ekspansji kredytowej wywołanej przez amerykański system bankowy.
  W ciągu nieco ponad pięciu lat kwota pożyczek stworzonych ex nihilo
  przez system bankowy wzrosła z 33 miliardow dolarow do przeszło 47 miliardow.
  Anderson stwierdza wprost, że
  od połowy 1922 roku do kwietnia 1928 roku bez potrzeby, bez uzasadnienia,
  lekkomyślnie i nieodpowiedzialnie zwiększyliśmy kredyt
  bankowy ponad dwukrotnie, a w latach poźniejszych zapłaciliśmy za
  to straszliwą cenę92.”

  Ekspansja kredytowa, a później nieunikniona depresja ,są możliwe w systemie pieniężnym opartym na rezerwie cząstkowej, 100% rezerwa i brak możliwości dodruku pieniądza przez rząd , bank centralny, całkowicie powstrzymuje ten mechanizm. Do uzdrowienia systemu nie są potrzebne kredyty społeczne ,tylko realne oszczędności społeczne , których zaistnienie umożliwia pieniądz, który jest skonstruowany nie w oparciu o rezerwę cząstkową , tylko pełną rezerwę. Najlepiej ,gdy pieniądz taki ma pokrycie w złocie, co czyni go niezależnym od banków centralnych i rządzących oszołomów. Ekspansja kredytowa jest przyczyną masowego bezrobocia. Istnienie pieniądz kruszcowego i 100% rezerwy nie wyklucza skonstruowanie systemu ekonomicznego opartego o dywidendę narodową należną wszystkim, w przypadku, gdyby była taka konieczność, ale do tego potrzebny jest zdrowy system ekonomiczny oparty na zdrowym pieniądzu a nie drukowanym na zamówienie rządzących.

  „O ile wszystko to jest oczywiście bezpośrednią przyczyną bezrobocia,
  o tyle przyczyną pośrednią wciąż jest infl acja, a dokładniej – ekspansja kredytowa
  inicjowana przez system bankowy bez oparcia w realnych oszczędnościach.
  To właśnie ekspansja kredytowa ostatecznie powoduje masowe
  bezrobocie, ponieważ wyzwala opisany przez nas proces powszechnego
  zaburzenia koordynacji i błędnych inwestycji. Dzieje się tak dlatego, że
  pierwotne środki produkcji zostają na szeroką skalę przeniesione do tych
  części struktury produkcji, do ktorych nie należą, ponieważ przedsiębiorcy
  przyciągają je w celu wydłużenia i poszerzenia struktury dobr kapitałowych,
  nie zdając sobie sprawy, że popełniają w ten sposob poważny,
  wielkoskalowy błąd przedsiębiorczości. Kiedy uderza kryzys i ujawniają
  się błędy, niezbędny okazuje się nowy, potężny transfer pierwotnych czynnikow
  produkcji, a także pracy z etapow najodleglejszych od konsumpcji
  do etapow jej najbliższych, ktory wymaga szczegolnej elastyczności rynkupracy – rynku wolnego od wszelkich ograniczeń instytucjonalnych i presji
  związkow zawodowych. Dlatego też po nieuchronnym ujawnieniu błędow
  przedsiębiorczości, ktore w zakresie struktury produkcji popełnia się wskutek
  ekspansji kredytowej, większe i trwalsze bezrobocie staje się udziałem
  społeczeństw charakteryzujących się sztywniejszym rynkiem pracy18.
  Jedynym sposobem zwalczania bezrobocia jest więc w krotkich okresach
  zwiększanie pod każdym względem elastyczności rynku pracy, a w okresach
  średnich i długich – zapobieganie wszelkim procesom sztucznej ekspansji
  inicjowanym przez system bankowy udzielający pożyczek bez wcześniejszego
  wzrostu dobrowolnych oszczędności.”

  *Cytaty zaczerpnięte z J H de Soto „Pieniądz kredyt bankowy i cykle koniunkturalne”

 2. Panie Kornelu czy mógłby pan wysłać ze swojej gazety dziennikarza obeznanego z tematyką NWO do Tuska albo jego najbliższych pachołków z zapytaniem, ile bierze pieniędzy od Rothschilda i spółki za niszczenie Polaków i majątku narodowego?Jeśli rządzący będą wiedzieli, że my wiemy, dla kogo oni pracują i za ile ,być może strach (kara)przed Świadomymi Ludźmi zniweczy plany banksterów.Jeśli my ich wybraliśmy i za nasze pieniądze robią sobie premie,to niech chociaż odpowiedzą na proste pytanie.

 3. Bredzenia o pieniądzu odsetkowym , jako przyczynie zła, to podstawowy błąd, wszelkich tych piewców, rzekomo narodowo-wyzwoleńczych pomysłów ekonomicznych.
  Przyczyną jest rezerwa cząstkowa kreująca pusty pieniądz w ilościach wielokrotnie wyższych niż wielkość gotówki w obiegu i dodruk pieniądza gotówkowego, odpowiedzialnego za potęgowy wzrost podaży pieniądza. Ekspansja kredytowa tworząca warunki do zadłużania, które to zadłużenie nigdy nie będzie możliwe do spłacenia, ze względu na brak możliwości realizacji inwestycji dla , których nie ma zasobów materialnych, tylko puste oszczędności stworzone sztucznie przez system bankowy.

 4. Tym razem pan Janusz Lewicki bardzo dobrze przygotowany rekwizyty banknotów,książeczki na temat, rozmowa z publicznością ,dynamika wypowiedzi .Po prostu podobało mi się.

 5. Maniek,masz rację ,ale czy aby na pewno? 🙂
  Spróbuj posłuchać jeszcze raz z poziomu wyższego niż swój nos .Może pan Janusz nie zaprzecza swoimi wywodami przyczynom biedy ,które ty spostrzegasz.I wcale nie chodzi mu o dodruk pieniądza,posłuchaj uważnie ..

 6. Maniek zaprzeczasz sam sobie.Twierdzisz ze jest za duzo pieniadza ale ludzie nie maja na splate kredytow ,gdzie tu logika?Naczytales sie jednej ksiazki i bazujesz na niej jak na swietej biblii.Popatrz dookola.Nigdy w zyciu nie slyszalam zeby ktos mowil ze nie zbuduje domu bo na rynku nie ma materiałow.Za to setki razy ze nie zbuduje domu bo nie ma kasy.
  Nadmuchana kasa lezy w komputerku bankowym ,ale ludzie jej nie mają.W bajki wierzysz.

 7. @Qcyp

  No,wprost proporcjonalnie dobrze, do wielkości kaszany jaką próbuje wcisnąć innym. Nie wliczając w to oczywiście informacji o systemie pieniądza dłużnego i niuansów.

 8. Lilka idź już, poczytaj trochę, będziesz bystrzejsza. Przeczytaj tą książkę 700 stron ma, to se pogadamy, jak skumasz coś. 🙂

 9. Maniek,ale byla mowa w wykladzie pana Lewickiego o stworzeniu globalnego banku zasobów.To chyba powinienes sie cieszyc.
  Szkoda ze nie dokonczyl wykladu ,bo ciekawe kiedy to maja zamiar stworzyc i czy dopiero po wprowadzeniu jednej waluty swiatowej.

 10. Tak, tym globalnym bankiem zasobów będzie zarządzał sam papież , będzie swoją laską papieską przekierowywał zasoby i jak będziesz grzeczna , to też Cię wpiszą do rejestru papieskiego zasobów, w Eucharystii i wszystkich świętych katolickich, Amen.

 11. Tylko nie papież i te popaprańcy kardynałowie . Teraz rozumie dlaczego dywidenda taka niska 800 zł to niech sobie w buty wsadzą przy dzisiejszych cenach.2200 zł to ostatnie słowo. Rothschild i jego pachołki mają pieniądze to trzeba ich opodatkować .A kto wie czy za Kennedym nie stał Watykan żeby przejąć bank światowy, sadzę że między Watykanem a Rothschildami trwa jakaś gra .Zaczyna wszystko mieć sens ,wykorzenienie religii z polski to priorytet narodowy ,jeśli chcemy mieć zagwarantowaną przyszłość dla dzieci i wnuków.

 12. Abstrahujac od DVD,s jest taki pan co sie prawdopodobnie sadzi z Zionstami o smierc swojej zony .http://www.truthtellers.org/alerts/tedpikewifediedmartyr.html
  Pisze o tym poniewaz doswiadczylam podobnych atakow . Moj doktor w Australi byl niezwykle wyrozumialy i wiedzial, ze mowie prawde jak do niego chodzilam zeby mi dawal zwolnienia poniewaz calymi nocami mnie atkowali az wreszcie podjelam decyzje uciec z tamtad do Polski .Nie bylam christian ale robilam inne rzeczy , ktore im przeszkadzaly .

 13. B. mi się wykład Pana Lewickiego podobał.

  Świetnie, że środowiska katolickie zaczynają kumać co jest grane (część ich wie to od dawna) i wbrew stanowisku KK (cicho wspierającego globalistów) proponuje ciekawe rozwiązania.

  Zastanawia mnie jak kredyt społeczny wpłynąłby na kreatywność obywateli i czy nie obniżyłby PKB – z którego miłby być przydzielany. Możliwe, że byłby to bodziec do wytwarzania większego produktu (większego wynagrodzenia miesięcznego), może jednak działałby rozleniwiająco.
  Ciekawe też, jakie skutki dla przedsiębiorczości przyniósłby brak opodatkowania.
  Czy nie byłby to pozytywny kop?

  Maniek jak zwykle słusznie wskazuje problem „zarządzania” finansowaniem inwestycji przez Bank Centralny, polityków etc. związany z prognozowanym drukowaniem pieniądza – (czy rzeczywiście pustego skoro opartego o PKB?) Rozumiem, że rząd/BC nie pobierałby odsetek, zakazane byłyby spekulacje giełdowe (?) – co miałoby powstrzymać okresy kredytowej ekspansji i późniejszych depresji.

  Wprowadzenie sytemu pieniądza kruszcowego i 100% rezerwy miało by sens po moratorium na długi i uporządkowaniu struktury cen.
  Ceny produktów do zarobków w obecny systemie są tak skonstruowane, by Kowalski musiał się zadłużyć, by gdzieś zamieszkać, czy kupić samochód. Z czego ma OSZCZĘDZAĆ. – Jak ma powstać oddolny zdrowy kapitał inwestycyjny?
  Jak udostępnić społeczeństwom dostęp do kruszców?
  Zebrać je i rozdać? W jakim stosunku?
  Pan Rotshild będzie udzielał koncecji na złoto?
  Kredyt Społeczny jest próbą stworzenia pieniądza społecznego.
  Tworzenie pustych balonów oczywiście nie załatwi sprawy.

  Czy są jakieś opracowania dot. rozwoju gosp. Japonii po 1918r?
  Jaki wpływ na niego miała okupacja Chin?

  Ciekawy materiał.

  @Maniek
  pozdro! 😉

 14. @aid
  Jaka jest różnica między ekspansją inicjowaną kredytem banków a ekspansją inicjowaną kredytem społecznym ?
  Ekspansja kredytowa wywołana za pomocą kredytu społecznego, to ta sama ekspansja , którą stwarzają banki.
  Ekspansja kredytowa jest inicjowana z reguły przez obniżenie oprocentowania i złagodzenie warunków przyznawania kredytów. Ekspansja kredytowa jest również wtedy, gdy stopa procentowa ustanowiona przez bank rośnie, a jednak jest niższa od tej, jaka byłaby, gdyby nie było pustego pieniądza n rynku. Inflacja zawsze towarzyszy ekspansji kredytowej.
  Zdrowego systemu gospodarczego na świecie nie będzie dopóki Rothschild będzie posiadał swój majątek, więc koncesje od niego nie będą potrzebne.

 15. @Kalina czy zważyłaś że ludzie wierzący w jakąś religie mają często takie problemy zjawy duchy demony itp.A przecież to tylko nasze nabyte lęki, przekazy od ludzi nawiedzonych(instalacja neurotyczna failure)Człowiek zdrowy na ciele i umyśle nigdy do siebie tego nie dopuści.1 zasada Medytacji pozamykać swoje kanały .Przecież to jest oczywiste że dookoła nas tętni życie różnych bytów, ale tylko nie liczni to dostrzegają .W wieku 13 lat po podaniu penicyliny dostałem zapaści, drugiej w swoim życiu , część ciała astralnego odłączyła się i widziałem mamę, znajomą doktorkę i pielęgniarkę bez skóry a tak że siebie na kozetce to było piękne, jak oni wszyscy byli przerażeni a ja się na nich patrzyłem ,przechodziłem przez nich i oglądałem ich od wewnątrz,nie mieli twarzy ale wiedziałem kto jest kto i słyszałem szybko szybko środek odczulający nie pamiętam nazwy .Uwierz że żadnych demonów nie ma, jeśli my tego nie chcemy.Demony to tylko projekcja naszego psyche .Co się tyczy Watykanu to byłem w środku gniazda szerszeni,bardzo często przesiadywałem na st Pietro ale nie widziałem Papieża więc z kolegą weszliśmy do środka .Oczywiście kontrola, no i jesteśmy w środku .Chcąc zobaczyć Papieża chodziliśmy wszędzie gdzie tylko możliwe ,a tu nic ,jak papieża nie było tak nie było .Aż tu nagle, jakiś szum,odwracam do tyłu głowę a tu trach, jestem na ziemi z kolegą ,widzę po wywracanych ludzi zwiedzających tak jak my ,bez przepraszam czy czegokolwiek.To nie był Papież lecz zwykły kardynał w otoczeniu goryli(bodyguards).Ja i mój kolega jesteśmy chyba jedynymi Polakami mieszkającymi w Rzymie a niewidzącymi Papieża.Ta sytuacja dała mi wiele do myślenia jeśli oni tak traktują ludzi, to kim my jesteśmy dla nich? .Teraz mam już pewność że dla nich jesteśmy kurami i baranami potrzebnymi do utrzymywania mafijnej instytucji .Zapewniam cię że to są ludzie z krwi i kości, tacy jak ty czy ja, tylko chorzy na władze i pieniądze nic po za tym.Demony są im na ręka do zastraszania dzieci i ludzi ze słabą psychiką.

 16. @Kalina a druga sprawa, po co ci jakiś doktor? z tego co wiem to ty jesteś po psychologi.

 17. @Kalina przepraszam ,przeoczyłem że chodziłaś po zwolnienia .A tu popatrz, jaka piękna Karma, pozwiedzałaś ,widziałaś kangury,może nawet psa dingo, Maorysów i Aborygenów jakie piękne obrazy w twojej psyche ,a teraz śnieżno biała mroźna Polska też piękna.Przecież to się czuje czy wypełniam swoją Karme czy też nie idę pod prąd czy z prądem.Złe doświadczenia które nic nas nie nauczyły ,po prostu ich nie było i tyle.Co noc umieramy i rano ożywamy,taka mała reinkarnacja .

 18. mam 33 lata, wiec czas okrągłego stołu pamiętam przez mgłę.
  Z wielkim zaciekawieniem wysluchalem rozmowy i czekam na więcej.
  Dużo zdrowia i pomyślności p. Kornelu!

 19. Doktor mi byl potrzebny zeby nie isc do pracy -zwolnienie tak zwane . .
  Really to moze jest fine dla niektorych ale wiem , ze wiele ludzi jest dotknietych tym . Ja nie wieze w karme bo jej nie ma -karma jest wytworem matrix . Ja nie wierze tez ze ja musza cos przerobic -bo ja nie musze . Zeby cos wiedziec trzeba miec doswiadczenie jak sie nie ma jest sie laikiem .
  Ja jestem nie wierzaca w nic tylko we mnie i w moja sile dlatego przezylam .Wierze tylko w czlowieka art of living and healing .Lekarz wspolpracowal ze mna dajac mi zwolnienia , zebym nie byla zmeczona po nocnych atakach w pracy , nie leczyl mnie poniewaz widzial , ze jest bezradny . Bardzo madry doktor -normalny doktor nie psychiatra ani psycholog , Posluchajcie tego faceta z DVD ,ktore podalam wyzej .Kto moze jest po angielsku – troche mi przypomnialo moje doswiadczenia 🙂

 20. Qcyp
  Dzieki za przekazanie swoich doswiadczen i informacji .
  Aczkolwiek chce tez przekazac , zeby ludzie nie mysleli , ze ET,S sa dobrzy . Nie mam takiej impression . W kazdej Dimension jak maja do nas access to cos z nas ciagna .Pisalam w poprzedznim wpisie , zeby zwrocic uwage na jedzace nas Biters -Entities -dlatego zyjemy krotko bo jestesmy jedzeni poprostu nasza energia jest zzerana dookola albo nawet w srodku .Jak dobija sie do srodka defragmentujac etryczne cialo to moga zagarnac cialo fizyczne i manipulowac nim . Moga tez te entities kreowac holograficzna forma gadow , dlatego tyle jest mowy o reptilians obecnie.
  Ja wiem , ze holografia istnieje . Ale wiem ze Matrix istnieje . Zmysly sa nam dane zeby czuc realnosc tego swiata . Wiec patrzmy z punktu realnosci tutaj . Jezlei ktos sie proboje wywalic z Matrix zostaje atkowany – bardzo prosta prymitywna logika kontroli . Wiec wiem , ze bylam out of Matrix z moja filozofia i stosunkiem do zycia dlatego probowali mi dac lanie i wsadzic spowrotem . No i troche mi nabruzdzili w zyciu osobistym . :)Fuck them of !!!!
  Czarna magia nie zajmuje sie Watykan i to towarzystwo . To sa puppets, jak inni politycy i religijne figury na tym swiacie tacznie z Daly Lama .
  Black Magic zajmuje sie Cabala – Zionisci a takze ET,s z innych Dimension.
  Nie jestem po psychologii. Jak bym byla po psychologii to prawdopodobnie bym tutaj nie pisala i byla bym bardziej szufladka dopasowana do matrix 🙂
  Jestem po Szkole Plastycznej – Furniture Design -specjalizacja

 21. Ok poogladam
  Wszyscy mowia o jakis dziwnych rzeczach jak banki i rewolucje gospodarcze .
  Gospodarczych rewolucji nie ma !!!! i nie bedzie !!!!. Mozna sobie dyskutowac ile sie che Trzeba najpierw doprowadzic do tego , zeby ci ktorzy robia te rewolucje byli bezpieczni . Zeby ludzie byli bezpieczni to trzeba sie zabrac za mikrofalowa bron energetyczna i objac to prawem . Jak ludzie nawet nie wiedza , ze takie cos istnieje jako bron . Jak najwiecej materialow zbierac na ten temat i mowic caly czas o tym . Ile ludzi zostalo zmiecionych juz z ziemi ta energia .

 22. Kalina wyobraź sobie osobę nisko rozwiniętą ale która bez problemu włada telekinezą,telepatią,prekognicją,widzenie Aury i umiejętność czytania lewitacją itp To my Ziemianie, to wszystko potrafimy, tylko nie mamy wiedzy jak to robić.Gdybyś ty miała wiedzę porównywalną do E.T ( szaraków) bylibyśmy partnerami a tak to tylko strach bo pierwszy raz coś nas spotkało przekraczające nasze wyobrażenie .Zawsze tak jest że boimy się czegoś nowego ,nieznanego .Może to była wielka szansa,a może katastrofa, ale jak to ocenić skoro jesteśmy na początku drogi .Z mojej wiedzy na dzień dzisiejszy wiem że ET interesuje bardzo nasze emocje w tym i miłość (sex)płacz,zdenerwowanie,mylisz się że oni zjadają naszą energie, to nie tak .Niektórzy w swojej ewolucji poszli za daleko gdzie nie ma emocji ,miłości,sexu ,płaczu i często nas podglądają robią eksperymenty chodzi im o zwykłe ludzkie zachowania .
  .Dla nich dobro czy zło jakie my znamy nie istnieje.

 23. Nie interesuje mnie ewolucja poniewaz ona nie istnieje tez . Wszyscy co maja Soul zaczna byc agresywnie atakowani a nawet zabijani .Czy to mam nazywac ewolucja ze psychopaci zaczynaja byc wszedzie . Mam liste takich ludzi , ktorzy mieli Compassion i ogromny Soul . Zostali zalatwieni .
  Zajmiemy sie rozwiazaniami technologicznymi czy innymi glupstwami a z tylu za naszymi plecami beda wykanczac ludzi . Poniewaz my bedziemy miec focus na najwazniejszej rzeczy , ktora moze bedzie nam dana w Mind dla zmylenia naszej czujnosci .

 24. No jak nie istnieje, postaw samą siebie z przed kilku dekad a zobaczysz swój rozwój ,chyba nie byłaś tą samą osobom co teraz jesteś ,to jest Ewolucja czyli zrozumienie.Nasz SOUL uszlachetniamy po przez informacje to też jest Ewolucja.Współczucie dla ET jest obce ,bo zabrnęli za daleko na swojej Ścieszce Ewolucyjnej.My Ziemianie mamy podobny problem jak się nie opamiętamy w swoich zapędach materialistycznych i dewastowaniu Ziemi, skutki będą nie odwracalne bez żadnej drugiej szansy.Oni chcą nam pomóc ale i sobie też chcą pomóc.

 25. Wiesz co bylam lepsza bardziej uczuciowa a jako dziecko bylam jeszcze lepsza . Pamietam Ogladalam film o wojnie w Szklarskiej Porebie bo z tamatad pochodze . Pamietam , zedne z dzieci na plakalo w kinie tylko ja tak bardzo ze musieli mnie wyniesc z kina bo wpadlam w szlochanie . Mysle ze bylam bardzo dobra.Nie widze evolucji obecnie ale degradacje . Widze tez duzo psychopatow a nie widze milosci . Jedyna evolucja to wiecej litosci i milosc to jest evolucja wszystko inne jest zabawa i rozrywka .

 26. W pewnym sensie masz racje dużo jest psycholi( fuck this) .Ja wzruszam się przy muzyce jak słucham utworu i coś mi przypomina to wiem, że coś ze mną jest nie tak .I za chwile wychodzi jakiś problem, fajne przeczucie co nie.Sadze że tracę uwagę w tym momencie a wilków mnóstwo dookoła .Jednak nie jest źle, na innych planetach było gorzej.

 27. @Maniek

  Masz całkowitą rację. Wiele lat przed do Soto to samo pisał Rothbard w Tajnikach bankowości. Również On wyraża pogląd, że przyczyną całego zła jest rezerwa cząstkowa, która umożliwia dowolną kreację pustego pieniądza. Według niego receptą mógłby być system wolnej bankowości, ale oparty na 100% rezerwie. Szczegółowo to wyjaśnia w przytoczonej książce. Jak ktoś chce poznać szczegóły – wystarczy poczytać. Pozycja jest dostępna.

  P.S.
  Kalina i Qcyp sprowadzili dyskusję na zupełnie inne tory i zamulili główny temat, który jest bardzo ważny. Nie wiem co o tym myśleć …

 28. Qcyp
  Wypowiadam Osobista Wojne i wkladam ja do mojej podswiadomosci .
  Calej amerykanskiej Elicie i Zionstom i innym elitom, ktore sa swiadome tego co robia tamci i cicho siedza .
  Za to ,ze zalatwili tych , ktorzy robili dobrze dla humanity i dla Ziemi
  Za muzyka ;
  Ali Farka -zabili go za Heart of the Moon CD,s-bo spiewal ladnie o Ksiazycu . Moon musi byc ochydny wedlug iluminatii a nie ladny .
  Pan Kasinski ,ktory byl polskim rozczkazem tez zostal zalatwiony poniewaz opisywal o dziwnych istotach na ksiezycu.
  Choa kok Sui – zostal zalatwiony za to , ze leczyl tysiace ludzi i robil zbiorowe medytacje dla pokoju na ziemi -bylam na takiej w Melbourne i wiem ile bylo ludzi tyle samo ile na najlepszym foodbolowym meczu .
  Carlos Castanede za to , ze posiadl wieksza ezoteryczna wiedze niz oni babrajacy sie w tej swojej zakichanej Black Magic -Kabali i jej ritualistic rzeczywistosci .
  Jak sie ich nie zniszczy to nic sie pogodnego na ziemi nie zrobi .
  W technologii i ekonomii takze , beda blokowac wszystko .
  Wyzej wymienilam tylko tych , ktorych najbardziej lubie ale jest tysiace zabitych ludzi , ktorzy chcieli wprowadzic nowy swiat juz dawno .
  Mamy szanse bo jestesmy swiadomi teraz bardziej niz kiedykolwiek .

 29. @Kalina ‘Ludzie na Ziemi sami pozwalają, aby ich popychano, zastraszano,
  wykorzystywano i prowadzono do rzeźni. Robią to polityczne i finansowe
  kartele, które czasami są nawet związane z dobrze znanymi sektami i
  religiami.Kiedy kartelom nie uda się zdobyć ludzi poprzez sprytne kampanie
  reklamowe, mające na celu pranie mózgu, próbują odnieść sukces poprzez
  politykę, a następnie poprzez religię lub poprzez przebiegłą kombinację
  tego wszystkiego.Wielcy ludzie, którzy chcieli coś zrobić dla ludzkości, byli po prostu
  mordowani. Martin Luter King jest jednym przykładem, Gandhi jest następnym.
  Ludzie na Ziemi nie mogą sobie dłużej pozwolić, aby ich przywódcy,
  których sami sobie wybrali w demokratycznych wyborach traktowali ich
  jak głupców i prowadzili ich do rzeźni jak stado owiec
  Wiem o tym wszystkim ,wojna to jest złe słowo Bojkot ,blokada kraju,itp wszystko pokojowo bo inaczej nas załatwią.

 30. @Rogun

  Ty się lepiej naucz obliczać czas inkasa należności, przedsiębiorco od 7 boleści, lepiej na tym wyjdziesz, a nie komentuj tego , o czym nie masz zielonego pojęcia.
  Jeśli w ogóle masz jakieś należności, w swoim mikroprzedsiębiorstwie rozliczającym się kasowo.

 31. Ktoś może jasno i konkretnie wyjaśnić skąd biorą się pieniądze dla obywateli w tym kredycie społecznym zakładając, że nikt nie pracuje (bo każdemu się należy)???

Comments are closed.