Stop nowemu porządkowi świata – 6.02.2013

„Globalizacja – Świat na rozdrożu i prognozowane scenariusze w pigułce”. Taki jest pełny tytuł wystąpienia dr Krzysztofa Lachowskiego w ramach X Harmonii Kosmosu i I Kongresu Wolnych Ludzi we Wrocławiu.

Autorski program Mikołaja Rozbickiego – „Dzieje się!” będzie emitowany raz w tygodniu w środy o godzinie 21. Jest to podsumowanie wydarzeń (nie tylko mainstreamowych) z ostatnich 7 dni.

18 thoughts on “Stop nowemu porządkowi świata – 6.02.2013

 1. Panie Krzysztofie świetny wykład 🙂

  ładne połączenie wątków, spokój, ukazywanie rozwiązań.
  GR8!

  dla tych co nie widzieli –
  Zbigu na spotkaniu globalistów w Toronto o budzącej się świadomości:
  (… most people know, what is generally going on…”
  http://www.youtube.com/watch?v=t4AyOk9P4wU

 2. Pan Lachowski podaje dużo prawdziwych istotnych informacji połączonych z zaćmionym spojrzeniem na ekonomię. Tworzy się przez to trochę zupa dezinformacyjna wprowadzająca ferment w ludzkie pojmowanie.
  Po pierwsze, krytyka wolnego rynku, jako czegoś co nie może być dobre , po chwili peany na temat uwolnienia wolnego rynku przez rządy po wojnie, poprzez nie czynienie interwencji na tym wolnym rynku, co zapewniło wzrost dobrobytu. Czyli , co w końcu , wolny rynek jest be , czy nie ? Uwolnienie rynku to również zmniejszanie podatków, które to krytykuje pan Lachowski, wysokie podatki dobre są dla środowisko korporacyjnego, bo tylko duże koncerny mogą sobie dać z nimi radę, więc znikome podatki, a nie wysokie powinny być, żeby tworzyć przeciw wagę do gromadzenia wielkich kapitałów.
  Brak podania przyczyn koncentracji kapitałów i poprzez to rozrostu wielkich korporacji i ich wpływów. Wszystko to według pana Lachowskiego , to wina wolnego rynku a nie pustego pieniądza i ekspansji kredytowej (odsetki to tylko efekt pieniądza fiducjarnego).
  Automatyzacja całej gospodarki , też może być katastrofalna, jeśli stworzy się system, który będzie oparty na mechanizmach opartych na tworzeniu pustych oszczędności, wtedy automaty będą same degradować proces produkcji bez udziału ludzi i doprowadzać do załamań i kryzysów.
  Odnosi się wrażenie po tym wykładzie, że wolny rynek to zło, bo wolny rynek jest zniewolony i dlatego nie jest wolny, dlatego nie ma wolnego rynku. Takie masło maślane.

  Koncentracja kapitałów(ograniczanie wolności , w tym ograniczanie wolnego rynku) bierze się z wywoływania kryzysów za pomocą boomów, boomy powstają za pomocą pustych pieniędzy, puste pieniądze powstają za pomocą obowiązkowej rezerwy cząstkowej.
  Wprowadzenie 100% rezerwy obowiązkowej i stałej bazy monetarnej(brak dodruku banknotów na masową skalę) eliminuje całkowicie mechanizm powstawania pustych baniek spekulacyjnych tzw boomów i zaraz po tym kryzysów i innych marazmów.
  Bezrobocie to efekt skracania całej struktury produkcji (ubożenie gospodarki) za pomocą ekspansji kredytowej.

 3. P.S.
  Mówienie o deflacji , ze jest zła , to nadużycie. Jest deflacja pozytywna i deflacja negatywna. Trzy rodzaje deflacji:

  „a) Defl acja pierwszego rodzaju polega na przyjętej przez władze publiczne
  polityce świadomego zmniejszania ilości pieniądza w obiegu.
  Politykę taką podejmowano przy rożnych okazjach historycznych45,
  wyzwalając proces prowadzący do wzrostu siły nabywczej jednostki
  pieniężnej. Ten wymuszony spadek ilości pieniądza w obiegu zniekształca
  strukturę etapow produkcyjnych społeczeństwa. Początkowo
  bowiem zmniejszenie ilości pieniądza wywołuje spadek wolumenu
  udzielanych pożyczek oraz sztuczny wzrost rynkowej stopy procen-towej, co z kolei prowadzi do spłaszczenia struktury produkcji, modyfi
  kacji wymuszonej przez czynniki ściśle pieniężne (a nie przez
  rzeczywiste zapotrzebowanie konsumentow). Wiele zyskownych
  etapow dobr kapitałowych w strukturze produkcji błędnie uznaje się
  wowczas za nierentowne (dotyczy to zwłaszcza etapow najdalszych
  od konsumpcji i najbardziej kapitałochłonnych). W rezultacie większość
  wyspecjalizowanych fi rm działających w kapitałochłonnych
  sektorach ponosi księgowe straty. Co więcej, we wszystkich sektorach
  zmniejszeniu popytu pieniężnego nie towarzyszy rownoległa i rownie
  szybka obniżka kosztow, wobec czego pojawiają się księgowe
  straty, a pesymizm staje się powszechny. Na dodatek wzrost siły nabywczej
  jednostki pieniężnej oraz spadek ceny sprzedaży produktow
  powodują znaczny wzrost dochodu realnego właścicieli pierwotnych
  środkow produkcji, ktorym grozi niewykorzystanie, jeśli ich ceny są
  sztywne i nie spadają w tym samym tempie co ceny dobr konsumpcyjnych.
  Rozpoczyna się więc przewlekły, bolesny okres dostosowania,
  ktory trwa dopoty, dopoki struktura produkcji i wszystkie czynniki
  pierwotne nie dostosują się do nowych warunkow pieniężnych.
  Cały ten proces umyślnej defl acji nie daje nic i tylko wywiera niepotrzebną
  presję na system gospodarczy. Niestety, jednak przy rożnych
  okazjach historycznych brak wiedzy teoretycznej skłaniał politykow
  do świadomego inicjowania takiego procesu46.
  46

  b) Defl acja drugiego rodzaju, ktorą należy wyraźnie odrożniać od
  pierwszej, zachodzi wtedy, gdy podmioty gospodarcze postanawiają
  oszczędzać, czyli powstrzymywać się od konsumpcji znacznej części
  swych dochodow i poświęcać całość lub część zaoszczędzonej kwoty
  pieniężnej na zwiększenie swych sald gotowkowych (czyli na tezauryzację)
  47. W tym przypadku wzrost popytu na pieniądz zwiększa
  na ogoł siłę nabywczą jednostki pieniężnej (innymi słowy, obniża
  „ogolny poziom cen”). Defl acja tego rodzaju rożni się jednak radykalnie
  od poprzedniej w tym sensie, że oddziaływa realnie, ponieważ
  wywodzi się ze wzrostu oszczędności podmiotow gospodarczych,
  ktore uwalniają w ten sposob zasoby w postaci niesprzedanych dobr
  i usług konsumpcyjnych. Wywołuje to zjawiska, ktore badaliśmy
  w rozdziale piątym, rozważając wzrost dobrowolnych oszczędności.
  W szczegolności zaznacza się „efekt Ricarda” spowodowany spadkiem
  względnych cen dobr konsumpcyjnych, ktory to spadek prowadzi,
  w pozostałych warunkach niezmienionych, do wzrostu płac
  realnych robotnikow oraz dochodow z innych pierwotnych środkow
  produkcji. Zostaje więc zainicjowany proces wyzwalający wydłużenie
  struktury produkcji. Staje się ona bardziej kapitałochłonna z powodu
  podejmowanych nowych projektow inwestycyjnych, projektow,
  ktore przedsiębiorcy będą mogli sfi nalizować dzięki uwolnieniu zasobow
  produkcyjnych na etapach najbliższych konsumpcji. Jedyna rożnica
  pomiędzy tą sytuacją a wzrostem dobrowolnych oszczędności,
  ktore natychmiast i bezpośrednio inwestuje się w strukturę produkcji
  lub na rynkach kapitałowych, jest następująca: kiedy oszczędności
  przejawiają się we wzroście sald gotowkowych, następuje z konieczności
  spadek cen dobr i usług konsumpcyjnych oraz cen produktow
  z etapow pośrednich, jak rownież nieuchronne zmniejszenie
  się nominalnych dochodow z pierwotnych środkow produkcji oraz
  płac, ktore dostosowują się do zwiększonej siły nabywczej jednostki
  pieniężnej. Niemniej w odrożnieniu od defl acji pierwszego wymienionego
  rodzaju nie mamy tu do czynienia z bolesnym procesem,
  ktory nie dawałby nic. W tym przypadku jest on bowiem oparty na
  rzeczywistych oszczędnościach, ktore powodują wzrost produktywności
  społeczeństwa. Wydłużenie struktury produkcji oraz zmiana
  alokacji czynnikow produkcji sięgają tak daleko, że następuje, jak
  wyjaśniliśmy w rozdziale piątym, zmiana względnych cen produktow
  z etapow pośrednich i etapu końcowego: konsumpcji. Zmiana
  taka nie zależy od tego, czy w konsekwencji wzrostu siły nabywczej
  jednostki pieniężnej wszystkie ceny spadają (w rożnym stopniu)
  w ujęciu bezwzględnym i nominalnym48.
  c) Defl acja trzeciego rodzaju, jaką tu rozważymy, wynika z zacieśnienia
  się kredytu, jakie zachodzi zwykle w fazie kryzysu i recesji następującej
  po każdej ekspansji kredytowej. Proces ten był już wspomniany
  w rozdziałach czwartym i piątym, gdzie analizowaliśmy takie oto zjawisko:
  tak jak ekspansja kredytowa zwiększa ilość pieniądza w obiegu,
  podobnie masowa spłata pożyczek i spadek wartości aktywow
  w bilansach bankowych (wskutek kryzysu) wyzwalają nieuchronny,
  narastający proces zacieśniania się kredytu, ktory zmniejsza ilość pieniądza
  w obiegu, a tym samym prowadzi do defl acji. Ten trzeci rodzaj
  defl acji pojawia się wowczas, gdy wobec nadchodzącego kryzysu nie
  tylko przestaje się nasilać ekspansja kredytowa, ale nawet dochodzi
  do kurczenia się kredytu, a tym samym do defl acji, czyli spadku podaży
  pieniądza albo jego ilości w obiegu. Niemniej defl acja tego rodzaju
  rożni się od tej, ktorą przeanalizowaliśmy w pierwszej kolejności,
  i przynosi rożne, zasługujące na uwagę, skutki pozytywne. Po pierwsze,
  defl acja spowodowana przez zacieśnienie się kredytu nie prowadzi
  do niepotrzebnych błędow dostosowania, o ktorych mowiliśmy
  w punkcie (a); przeciwnie, ułatwia i przyśpiesza likwidację projektow
  inwestycyjnych błędnie uruchomionych w fazie ekspansji. Jest więc
  naturalną reakcją rynku, niezbędną do szybkiej likwidacji chybionych
  projektow inwestycyjnych podjętych na etapie ekspansji. Drugim pozytywnym
  skutkiem defl acji kredytowej jest to, że w pewnym sensie
  odwraca ona redystrybucję dochodu, ktora nastąpiła w fazie ekspansji
  infl acyjnego boomu. Ekspansja infl acyjna prowadzi bowiem do spad-
  ku siły nabywczej pieniądza, co z kolei zmniejsza dochody realne osob
  mających stałe dochody (oszczędzający, wdowy, sieroty, emeryci) na
  korzyść tych, ktorzy jako pierwsi odebrali pożyczki z systemu bankowego
  i pierwsi doświadczyli wzrostu dochodu pieniężnego. Teraz, na
  etapie zacieśniania kredytu, ta wymuszona redystrybucja dochodu obraca
  się na korzyść tych, ktorzy w fazie ekspansji pierwsi ponieśli szkodę,
  toteż osoby o stałych dochodach (wdowy, sieroty i emeryci) znajdą
  się w położeniu korzystniejszym niż ci, ktorzy najlepiej wykorzystali
  sytuację w fazie wcześniejszej. Po trzecie, defl acja kredytowa sprawia
  na ogoł, że przedsięwzięcia gospodarcze wydają się mniej rentowne,
  ponieważ koszty historyczne odnotowuje się w jednostkach pieniężnych
  o zmniejszonej sile nabywczej, a poźniej dochod księgowy odnotowuje
  się w jednostkach pieniężnych o sile nabywczej większej.
  Zyski przedsiębiorcze zostają więc w księgach handlowych sztucznie
  pomniejszone, co zachęca przedsiębiorcow do zwiększania oszczędności
  i zmniejszania dystrybucji w postaci dywidend (a więc do postępowania
  dokładnie odwrotnego niż w fazie ekspansji). Owa tendencja
  do oszczędzania jest niezwykle korzystna dla zapoczątkowania ożywienia
  gospodarczego49. Wywołany przez zacieśnienie kredytu spadek
  ilości pieniądza w obiegu niewątpliwie podnosi na ogoł siłę nabywczą
  jednostki pieniężnej. Następuje nieuchronne obniżenie płac i dochodow
  z pierwotnych środkow produkcji, choć początkowo jest ono
  szybsze niż spadek ceny dobr i usług konsumpcyjnych, jeśli dochodzi
  do takiego spadku. A więc w ujęciu względnym płace i dochody z pierwotnych
  środkow produkcji obniżają się, co prowadzi do zwiększonego
  zatrudniania pracownikow w stosunku do wykorzystania maszyn
  oraz masowego transferu robotnikow na etapy najbliższe konsumpcji.
  Innymi słowy, ograniczenie kredytu wzmacnia i przyśpiesza konieczne
  „spłaszczenie” struktury produkcji, procesu towarzyszącego recesji.
  Ważne jest, aby rynki pracy były pod każdym względem elastyczne, co
  ułatwia masowy transfer zasobow produktywnych i pracy. Im szybciej
  dostosowanie dobiegnie końca i zostanie wyeliminowane oddziaływanie
  pożyczek udzielonych na chybione projekty inwestycyjne, tym
  szybciej powstaną fundamenty pod przyszłe ożywienie. Ożywienie
  charakteryzuje się odtworzeniem względnej ceny pierwotnych środkow
  produkcji, czyli obniżką ceny dobr i usług konsumpcyjnych. Ten
  spadek ceny dobr i usług konsumpcyjnych jest w ujęciu względnym
  większy niż obniżenie płac, a to za sprawą wzrostu ogolnych oszczędności
  społeczeństwa, co ponownie pobudza rozwoj na etapach dobr
  kapitałowych. Wzrost ten jest możliwy, ponieważ bierze się ze wzrostu
  dobrowolnych oszczędności. Jak słusznie stwierdza Wilhelm Ropke,
  defl acja omawianego trzeciego rodzaju (wynik ograniczenia kredytu
  w następstwie kryzysu)
  stanowi nieuchronną reakcję na infl ację boomu i nie wolno jej
  przeciwdziałać, inaczej bowiem dojdzie do wydłużenia i pogłębienia
  kryzysu, co pokazały doświadczenia Stanow Zjednoczonych
  w 1930 roku50. ”

  *Cytat zaczerpnięty z książki J H de Soto ” Pieniądz kredyt bankowy i cykle koniunkturalne”

 4. P.S.
  Jak można wywnioskować z powyższego opisu deflacja to korzystne zjawisko, gdy nie jest wywołana sztucznie, a przy funkcjonowaniu zdrowego pieniądza opartego na 100% rezerwie, czyni ludźmi coraz bogatszymi w każdym nowym cyklu koniunkturalnym. Zakładając oczywiście nie istnienie warunków ograniczających konsumpcję, gospodarkę , typu postarzanie produktów lub hamowanie postępu technologicznego.

 5. Kapitalny program Mikołaja , stonowany i zrównoważony . jestem po wrażeniem 🙂

 6. Patrzac globalnie bede dalej mowic o polityce , ktora ma dziwny podklad morderstw pedofili zionistycznej i kanibalizmu magicznemu , ktory moze sie panoszyc z kazdym dniem coraz to w wiekszych rozmiarach kiedy to my sie koncentrujemy na tym kto co powiedzial i gdzie wlozyl swoja energie i w jaka to ustawe . Musimy sobie zdawac sprawe z tego ze czrna materia jest wiekszascia calego set up Matrix wiec zwiekszenie informacji na ten temat nie da sily ale oslabi ten cyrk poniewaz co jak co ale sprawy dzieci i ich bezpieczenstwa sa bliskie kazdemu czlowiekowi . To co sie robi na zapleczach ludzkosci to nie jest sprawa ludzi z Soul to jest sprawa zreinkarnowanych szatanistow , ktorych prawdopodobnie mamy w Polsce tez. Miejsce na gorze da im swobodny manewr na tym polu co wnioskuje .

 7. Kalina o co chodzi z tą reinkarnacją satanistów, dziś właśnie snułam na ten temat teorie że mogą to kontrolować …jaka jest Twoja? to ma związek z rytuałami jakimiś i wiedzą?

  Mikołaj się poprawia jeszcze jakby medytował oddychał i się zdrowo odżywiał było by super :)) Mikołaju bądź zmianą jaką chcemy widzieć:D

 8. Tak w skrocie to sie zaczelo od tych co religia mowi upadle anioly .A naleza do nich ci , ktorzy juz dawno temu zatracily kontakt ze swoja energia Duszy i nie kierowalay sie tym co ona im wskazuje czyli zatracily kontakt intuicyjny i czucia rzeczywistosci dookola. Ja widze czasami swiadomosc w formie takich energetycznych nici . Nieraz nawet przy obrazach artystow mozna widziec jak wyplywaja takie nici swiadomosci(swiadomosc to dla mnie podswiadomosc i nadswiadomosc). Od tego zalezy jaka wartosc obraz ma prawodopodobnie -co my nazywamy tutaj zostalo wlozone serce czyli najwyzsza wartosc energetyczna w Kosmosie .
  Wracajac do upadlych aniolow poniewaz zatracily kontakt ze swoim wyzszym JA co trwalo tysiace lat zaczely sie obwarowywac normami , kontrola , projektowaniem na przyszlosc, co wiaze sie z akumulowaniem dobr w postaci posesji terenow drogocennych mineralow i kamieni . Doprowadzilo do do kontroli tych , ktorzy na nich pracowali . Z reguly mowimy o wysublinowanej grupie krwi rodowej krolewskiej . Tak wiec w skrocie jezeli ktos sie czuje wyzej nad innym to ma jakies powiazania z ta linia krwi .Te jednostki nie potrafia juz inaczej zyci bez obwarowania sie systemami ,prawami ,policja, wojskiem a nawet planami na daleka przyszlosc . Co sie dalej wiaze kiedy stracili konekcje ze swoja Wyzsza Jaznia (SPIRYT)i soul zatracili go na rzecz zupelnie materialnej egzystencji . Brak bezpieczenstwa wewnetrznego spowodowalo wplyw innych cywilizacji niezbyt pozytywnych , ktore zaczely manipolowac naszymi upadlymi aniolami . Tak jak Syriusz obecnie manipuluje najwiekszym szatanista, kanibalem i ochyda na ziemi poczwara Panem Rothchild ( nawet jego nazwisko po angielsku mozna by bylo polaczyc w brzmieniu root shield -teraz to mi wpadlo do glowy). Poniewaz materialny swiat nie byl wystarczajaco bezpieczny dla nich to poprzez czarna magie opanowali przestrzen 4 i 5 oczywiscie przy pomocy tych z Syriusza . Dlatego Zionisci i freemasoni uprawiaja swoje ritualy na Ziemi dla potrzymania swojej energii na pobojowisku ziemskim poniewaz wojny sa tylko ich zasluga obecnie , ktore opanowali . Jest tak zwany recycling energi w co wpadlismy jak muchy w siec dzieki tym lordowskim konowalom . Tak wiec ludzie sie nauczyli tez brac podobna droga energie tylko w mniejszej skali w zaleznosci od rozwoju duchowego danej jednostki .Natomiast upadle Aniolly poprzez uprawianie magii kaballa i Nie tylko Oni sa tez inn wspolpracujacy z nimi ,pobieraja od nas -energie rozpaczy , smutku , obaw roznych form ludzkich tragedii jak wszelkie kataklizmy wojny tsuniami, morderstwa ,zabijanie dzieci w rytualach dlatego czesto sa kreatorami tych zdarzen o czym nikt nie wie poniewaz musza brac energie z zewnatrz nie z wewnatrz Dobrowadzily do tego , ze posluguja sie wysublimowana kompozycja ritualow o ktorych niewiele ludzi wie ale sa one na innym polu zrozumienia i to juz jest im dane przez wielebnych stworow z syriusza . Historia Bizancjum i Historia Egiptu i caly system piramid mowi o tym jak cos znajde po polsku to bede wkladac na NET . Nie kierowalabym sie Zecharia Sitchin ani Erich von Dankienem.Jest to caly precyzyjny system wladzy nad nami i ziemia i trzeba zajac sie wieloma innym zrodlami jak ktos chce badac chodzace skorupy przybierajace postac ludzka sterowane z Ksiazyca i Siriusza . Reinkarnacja zostala zaprojektowana przez tych wszystkich konowalow z innych wymiarow majacych kontrole nad Ziemia . Dobrych niby i Zlych. Ale jak widzicie zli sa reinkarnowani w sowojej lini krwi i w swojej lordowskiej powloce .i wiedza , ze beda w ten sposob sie naradzac ponownie na ziemi . My nie mamy pojecia o niczym . No niektorzy maja . Ja bym nie dala sie wposcic juz w tani kanal reinkarnacji .

 9. Hu hu to do ciebie wyzej co napisalam . Inni , ktorzy pobieraja z nas energie to sa Archons oni sie shapeshifting z reptilians .

 10. Znalazłem taki artykuł:

  Najlepsza, najkorzystniejsza dla zdrowia człowieka jest woda „strukturowana”.
  Mamy ją w warzywach, owocach, ich sokach i roztopionym
  lodzie. W domowych warunkach możemy uzyskać wodę strukturyzowaną,
  czyli żywą. Wystarczy emaliowany garnek ze zwykłą
  wodą wstawić do zamrażalnika. Po 4 – 5 godzinach powierzchnię
  wody zetnie pierwszy lód. Wodę zlewamy do innego garnka, a ten
  lód wyrzucamy – zawiera molekuły „ciężkiej” wody. Ponownie wstawiamy
  do zamrażalnika garnek z wodą. Gdy zamarznie w ⅔ pojemności,
  pozostałą – nie zamarzniętą wylewamy; to jest „lekka” woda,
  w której zebrała się wszelka chemia naszej cywilizacji. Lód pozostały
  w garnku jest właśnie tą wodą, której potrzebujemy. Roztapiamy
  go w temperaturze pokojowej i przechowujemy w lodówce.

  http://echozycia.ddsoft.pl/Files/file/Szklanka%20roztopionego%20lodu.pdf

Comments are closed.