Zapowiedź święta Rolnika Polskiego – Robert Wagner

20 thoughts on “Zapowiedź święta Rolnika Polskiego – Robert Wagner

  1. CZARNY RYNEK DZIERŻAW

   DZIERŻAWY BEZUMOWNIE

   Należy mieć na uwadze, iż pomimo tego, że coraz więcej rolników legalizuje umowy dzierżawy, nadal funkcjonuje też tzw. czarny rynek dzierżaw. Wtedy najczęściej odbywa się to (jak wspomniano powyżej) za dopłaty bezpośrednie, czyli właściciel bierze dopłaty, choć zgodnie z prawem nie ma do nich prawa, a użytkownik nie płaci czynszu. W rejonach, w których rolnicy utrzymują się głównie z prowadzenia działalności rolniczej i zależy im na tym, aby w największym stopniu wykorzystać unijne wsparcie, rolnicy chcą legalizować dzierżawy. Zwiększa im to bowiem szanse na korzystanie z unijnych funduszy.

   Na tle danych dla całego kraju uwagę zwraca także spadek cen gruntów ornych w woj. opolskim oraz śląskim.
   W pierwszym z województw na kupno hektara trzeba było przeznaczyć (w 2018 roku) 47,1 tys. zł, a w woj. śląskim – 34,1 tys. zł.

   Najtańsze grunty rolne są (2018) na terenie województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego i lubelskiego.

   https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/pieniadze-i-prawo/ceny-ziemi-i-czynszow-dzierzawnych-poszly-w-gore/

   ====

 1. “CZY MOŻNA POBIERAĆ DOPŁATY OD BEZUMOWNIE UŻYTKOWANEGO GRUNTU” – (25-02-2021)

  Przykładowy wątek w tym temacie:

  Otóż właściciel gruntów podejrzewa że osoba bezprawnie użytkująca jego ziemię dodatkowo pobiera jeszcze z tego tytułu dopłaty obszarowe.

  Sprawa jest o na tyle skomplikowana, że poprosiliśmy o komentarz ekspertów Departamentu Płatności Bezpośrednich w przedmiotowej sprawie.

  https://www.farmer.pl/finanse/dotacje-i-doplaty/czy-mozna-pobierac-doplaty-od-bezumownie-uzytkowanego-gruntu,104114.html

  ====

 2. “ZALICZKI DOPŁAT i PŁATNOŚCI Z PROW OD 16 PAŹDZIERNIKA 2020” – (01-09-2020)

  Ministerstwo Rolnictwa przygotowało projekty rozporządzeń, pozwalających na wypłatę w tym roku zaliczek dopłat bezpośrednich i zaliczek na poczet pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

  Państwa członkowskie mogą wypłacać zaliczki na poczet płatności bezpośrednich w wysokości do 70%, a ponadto (na zasadzie odstępstwa od art. 75 ust. 2 rozporządzenia nr 1306/2013) ww. zaliczki mogą zostać wypłacone już po zakończeniu kontroli administracyjnych, A ZATEM RÓWNIEŻ W SYTUACJI, GDY NIE SĄ ZAKOŃCZONE KONTROLI NA MIEJSCU…(?)

  https://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/zaliczki-doplat-i-platnosci-z-prow-od-16-pazdziernika,98827.html

  “STAWKI DOPŁAT BEZPOŚREDNICH WYJĄTKOWO WYSOKI W TYM ROKU” – (01-10-2020)

  https://www.farmer.pl/finanse/dotacje-i-doplaty/stawki-doplat-bezposrednich-wyjatkowo-wysokie-w-tym-roku,99802.html

  ====

  1. “DOPŁATY DO ZALESIANIA 2021 – POSADŹ DRZEWA, DOSTANIESZ PIENIĄDZA i TO NIEMAŁE”

   W ramach poddziałania “Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”, rolnik może ubiegać
   się o pomoc na zalesienie w formie 3 premii:

   Wsparcia na zalesienie,
   Premii pielęgnacyjnej,
   Premii zalesieniowej.

   Przypominamy wybrane stawki pomocy na zalesianie w 2020 roku:

   Zalesianie w warunkach korzystnych – drzewa liściaste: 11 920 zł/ha

   Zalesianie na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12° – drzewa iglaste: 11 910 zł/ha

   Zalesianie na gruntach erozyjnych – drzewa liściaste: 9 117 zł/ha

   Zabezpieczanie przed zwierzyną – grodzenie 2-metrową siatką metalową: 8,82 zł/mb

   Zabezpieczenie drzewek 3 palikami: 1 132 zł/ha

   Wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie może być złożony osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną. Wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie wraz z załączoną dokumentacją może być złożony w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą

   Wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie złożony w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, powinien:

   Być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub uwierzytelniony w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;

   Zawierać adres elektroniczny wnoszącego dokument.

   Wnioski oraz załączniki do wniosków mogą być składane w postaci pliku w następującym formacie: JPEG, PDF, XML, XLS, XLSX, TIF (TIFF), DOC, DOCX, PNG lub RTF.

   https://pomorska.pl/doplaty-do-zalesiania-2021-posadz-drzewa-dostaniesz-pieniadze-i-to-niemale-termin-naboru/ar/c8-15462578

   ====

  2. “Zalesianie gruntów rolnych i ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE”

   Pomoc na zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne jest przyznawana do gruntów:

   • przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu, gdy zalesianie tych gruntów nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
   • stanowiących własność rolnika składającego wniosek albo jego małżonka lub współwłasność tego rolnika;
   • o powierzchni większej niż 0,5 ha i szerokości większej niż 20 m, przy czym wymagań tych nie stosuje się, jeżeli grunty graniczą z lasem, a ich powierzchnia wynosi co najmniej 0,1 ha;
   • położonych poza:

   obszarami Natura 2000 lub obszarami znajdującymi się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 151 poz. 1220, z późn. zm.), chyba że planowane zalesienie nie jest sprzeczne z planami ochrony albo planami zadań ochronnych tych obszarów,
   obszarami rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub obszarami ich otulin, chyba że planowane zalesienie nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów.
   Pomoc na zalesianie może być przyznana jednemu rolnikowi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do powierzchni nie większej niż 100 ha.

   https://ekotrendy.pl/agro/zalesianie-gruntow-rolnych-i-zalesianie-gruntow-innych-niz-rolne

   ====

  3. “JAK ZROBIĆ NA ODŁOGACH”
   Ziemia gorszej jakości nie musi leżeć odłogiem.
   Można na niej posadzić las i uzyskać wsparcie finansowe.
   Oprócz wsparcia na zalesienie przysługuje również premia pielęgnacyjna, która stanowi zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych kosztów prac pielęgnacyjnych, tj.: wykaszania chwastów, wykonania cięć pielęgnacyjnych, przerzedzania przegęszczonych partii samosiewów.
   Wypłacana jest ona przez 5 lat od zalesienia w wysokości od 794 zł/ha do 1 628 zł/ha.

   https://www.farmer.pl/finanse/dotacje-i-doplaty/jak-zarobic-na-odlogach,97062.html

   ====

 3. “CZAS SKOŃCZYĆ Z FIKCJĄ i PATOLOGIĄ W POLSKIM ROLNICTWIE” – (30-03-2021)

  POMOC OD PAŃSTWA OTRZYMUJĄ NIE CI, KTÓRZY ORZĄ i SIEJĄ, A WŁAŚCICIELE GRUNTÓW

  “Można przyjąć, że na połowę uprawianych hektarów polski rolnik nie uzyskuje ani jednego euro dopłaty. Choć ponosi koszty i ryzyko uprawy także NA DZIERŻAWIONYCH GRUNTACH, NIE MOŻE UBEZPIECZYĆ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NICH UPRAW (częstym przypadkiem w ostatnich latach jest, że w wyniku klęsk żywiołowych takich jak susze, POMOC OD PAŃSTWA OTRZYMUJĄ NIE CI, KTÓRZY ORZĄ i SIEJĄ, A WŁAŚCICIELE GRUNTÓW).
  W PRZYPADKU GRUNTÓW DZIERŻAWIONYCH BEZUMOWNIE ROLNIK NIE MOŻE SKORZYSTAĆ Z KRAJOWYCH DOPŁAT do paliwa rolniczego czy dopłat do materiału siewnego. Tworzone przez rolników plany nawozowe także w dużej mierze są fikcyjne, bo nie obejmują gruntów użytkowanych bezumownie, a w praktyce często jest to połowa użytkowanych gruntów. ROLNIK DZIERŻAWIĄCY GRUNTY BEZ UMOWY MA ZABLOKOWANY DOSTĘP DO RÓŻNORODNYCH PROGRAMÓW UNIJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRODUKCJĄ, CZY OCHRONĄ ŚRODOWISKA” – zauważa w piśmie do premiera Jarosław Kalinowski.

  https://www.cenyrolnicze.pl/wiadomosci/doplaty-i-dotacje-z-ue/doplaty-bezposrednie/22704-czas-skonczyc-z-fikcja-i-patologia-w-polskim-rolnictwie-renta-dzierzawna-w-miejsce-doplaty-podstawowej

  ====

 4. “DOPŁATY TYLKO DLA AKTYWNYCH ROLNIKÓW – BĘDZIE SIĘ DZIAŁO” – (04-05-2021)

  CZY KOŚCIÓŁ, BĘDĄCY NAJWIĘKSZYM, PRYWATNYM WŁAŚCICIELE ZIEMI, STRACI MILIONY EURO Z DOPŁAT BEZPOŚREDNICH…(?)

  Wygląda na to, że polskie rolnictwo czeka rewolucja. Największy problem z tym „rewolucyjnym” projektem będą mieli właściciele nieuprawiający ziemi a pobierający dopłaty bezpośrednie.
  Co na to „rolnicy z Marszałkowskiej”?
  Czy na zmianach zyska polski rolnik, który orze i sieje a nie dostaje dofinansowania, często nawet za połowę uprawianych gruntów?
  Wreszcie, czy dopłaty dla aktywnych rolników zachwieją polityką rolną w kraju?
  Unia Europejska postuluje odejście od dopłat bezpośrednich do areału. Od 1 stycznia 2023 r. nie właściciele gruntu, lecz aktywni rolnicy, faktycznie uprawiający ziemię mają otrzymywać dopłaty bezpośrednie. Producenci chcący uczestniczyć w takim programie, muszą wykazać, że gospodarują na konkretnej ziemi. Premiowani, poprzez dopłaty dla aktywnych rolników, będą gospodarze zmieniający swoją produkcję tak, aby jak najmniej szkodzić środowisku.

  https://www.agrofakt.pl/doplaty-dla-aktywnych-rolnikow-bedzie-sie-dzialo/

  ====

 5. “ŚMIECIOWA MAFIA WYWOZI ODPADY DO POLSKI” – (12-06-2021)

  AZBEST – TWORZYWA SZTUCZNE i GRUZ SĄ WYWOŻONE Z NIEMIEC DO POLSKI

  “EKSPORT ŚMIECI, za którym stoi MAFIA, jest bardzo DOCHODOWYM INTERESEM. Na terenie Brandenburgii wykryto PONAD STO NIELEGALNYCH WYSYPISK, których do tej pory nie udało się zlikwidować.

  Policja zatrzymała 29-letniego mieszkańca Berlina pod zarzutem nielegalnego wywożenia śmieci. Wysypisko znajdowało się w dawnej kopalni żwiru w Beeskow we wschodnich Niemczech, nieopodal granicy z Polską – podał ukazujący się w Berlinie dziennik “Der Tagesspiegel”

  https://m.dw.com/pl/tagesspiegel-%C5%9Bmieciowa-mafia-wywozi-odpady-do-polski/a-57865606

  ====

   1. HANDEL RAKAMI W POLSCE
    Czy handel rakami w Polsce jest legalny?
    Tak. Sprzedawca musi posiadać status hodowcy.
    Do hodowli raków można wykorzystać wszelkiego rodzaju zbiorniki wodne.
    Takie jak stawy, rowy, zbiorniki przeciwpożarowe, zalane wykopaliska.
    Głębokość pojemników wodnych powinna być zbliżona do stawów wykorzystywanych do hodowli karpia, czyli około 1, 5 – 2, 0 m. Taka głębokość zapewnia bezpieczne zimowanie raków.
    NARYBEK RAKA
    https://www.google.com/search?client=ms-opera-mini-android&sxsrf=ALeKk02dLYFRvRle-tztTMIbk1jWTk7hmg%3A1624010097962&q=narybek+raka&oq=NARYBEK+RAKA&aqs=heirloom-srp.0.0l2
    RAK SZLACHETNY
    http://www.pankarprybacy.pl/forumrybacy2011/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=9874
    RAK BŁOTNY
    http://www.pankarprybacy.pl/forumrybacy2011/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=10867

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *